About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Luuk_Leemans
Last Updated: 06/20/05 09:35
Viewed 10957 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 40.64%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4014)
Paskutinë Pereita Misija Architectural Espionage
Þaidimo laikas 25:53
Þaidime praëjusios dienos 139 dienos
Þaidimas iðsaugotas 284
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 1
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
66 ið 95 bandymø
69.47%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5040
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 94%
Pagarba 24%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 21%
Raumenys 84%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 20%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 55%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Grove Street Families
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 82
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 81
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $5.240,00
Mados biudþetas $910,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.395,00
Kirpyklø biudþetas $300,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.620,00
Maisto biudþetas $2,00
Visas apsipirkimo biudþetas $12.317,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $154.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8407 ið 19144
43.91%
Sunaudota sprogmenø (kg) 78
Tavo nuþudyti þmonës 750
Kitø nuþudyti þmonës 173
Nuþudyti nusikaltëliai 1
Nuþudyti gaujø nariai 102
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 661
Sunaikinti automobiliai/motociklai 283
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 91
Pridaryta þalos uþ $1.323.022,00
Perðautos padangos 60
Ðûviai á galvà 180
Sukelti gaisrai 333
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 152
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 116
Paisekimas 69.47%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 166.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 211º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3108660.67ft
Pësèiomis nueita 303395.25ft
Plaukte nuplaukta 5800.56ft
Automobiliu nuvaþiuota 1456011.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 80929.98ft
Motociklu nuvaþiuota 729806.19ft
Laivu nuplaukta 24229.19ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 41263.95ft
Lëktuvu nuskrista 374690.47ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 92160.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 373.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:43
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:16
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:43
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:42
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:32
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!