About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Lukaso
Last Updated: 11/08/07 21:07
Viewed 13686 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11935)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 81:51
Miniête dni w grze 226 dni
Iloœæ zapisañ gry 42
Liczba odwiedzin w szpitalu 17
Razy utopiony 2
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 207
Przemalowania samochodów 82
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 227 próbach
64.32%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 27
Najdalszy skok na rowerze 337.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 11080
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 38%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 33%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 89
Liczba spieprzonych randek 8
Liczba numerków z dziewczynami 81
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 103
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 67
Zabici zrekrutowani 30
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 79
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3625
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $26 880,00
Kasa wydana na modê $60 154,00
Kasa wydana na tatua¿e $452,00
Kasa wydana na fryzjera $2 680,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $1 240,00
Kasa wydana na tuning aut $89 726,00
Kasa wydana na jedzenie $1 719,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $174 561,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $3 319 311,00
Kasa wygrana w kasynach $3 042 375,00
Kasa przegrana w kasynach $276 936,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $980 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $740 000,00
Iloœc zrabowanych domów 15
Liczba sprzedanych ³upów 38
Kasa zarobiona na w³amaniach $13 720,00
Najwiêkszy ³up $7 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
38008 z 42439
89.56%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 223
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6072
Ludzie zniszczeni przez innych 753
Zniszczeni kryminaliœci 187
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3532
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4945
Zniszczone pojazdy ziemne 1319
Zniczone ³odzie 15
Zniszczone helikoptery i samoloty 137
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 097 335,00
Liczba przebitych kó³ 268
Liczba strza³ów w g³owê 1819
Wywo³ane po¿ary 743
Policja
Iloœæ ³apówek 31
Liczba zdobytych gwiazdek 684
Liczba straconych gwiazdek 544
EfektywnoϾ 64.32%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1266º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2427.58ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:34
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 411.92ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 226.75ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:33
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:33
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12470936.56ft
Dystans pokonany na nogach 1062031.75ft
Dystans pokonany wp³aw 36990.65ft
Dystans pokonany samochodem 6489022.00ft
Dystans pokonany rowerem 355268.94ft
Dystans pokonany motocyklem 2373412.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 128758.20ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 5440.30ft
Dystans pokonany helikopterem 697482.13ft
Dystans pokonany samolotem 1320497.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 1346.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 686.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:15
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:41
Czas lotu 3:20
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 17
Kryminaliœci zabici w Vigilante 138
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $89 141,00
Podwiezieni pasa¿erowie 101
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 095,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 14:45
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 254
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 47
BMX Najlepszy czas 2:30
NRG-500 Najlepszy czas 2:54
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:27
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:46
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:19
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:37
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:41
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:30
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:01
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:50
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:34
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:09
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:14
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:34
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:48
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:09
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:12
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:03
Najlepszy czas w World War Aces 2:13
Najlepszy czas w Barnstorming 5:12
Najlepszy czas w Military Service 5:24
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:16
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:09
Najlepszy czas w Heli Hell 4:59

Get Stats Like These!