About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Lukaso
Last Updated: 11/08/07 21:07
Viewed 13714 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11935)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 81:51
Þaidime praëjusios dienos 226 dienos
Þaidimas iðsaugotas 42
Apsilankymai ligoninëje 17
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 207
Perdaþyti automobiliai 82
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 227 bandymø
64.32%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 27
Tolimiausias metimas 337.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 11080
Þaidëjo statistikos
Storumas 38%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 33%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 89
Tragiðkø pasimatymø skaièius 8
Prieita iki galo su mergina 81
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 103
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 67
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 30
Viso nuþudyta gaujø nariø 79
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3625
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $26.880,00
Mados biudþetas $60.154,00
Tatuiruoèiø biudþetas $452,00
Kirpyklø biudþetas $2.680,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $1.240,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $89.726,00
Maisto biudþetas $1.719,00
Visas apsipirkimo biudþetas $174.561,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $3.319.311,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.042.375,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $276.936,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $980.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $740.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 15
Parduota pavogtø dalykø 38
Vagystëmis uþdirbti pinigai $13.720,00
Didþiausias vagysèiø grobis $7.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
38008 ið 42439
89.56%
Sunaudota sprogmenø (kg) 223
Tavo nuþudyti þmonës 6072
Kitø nuþudyti þmonës 753
Nuþudyti nusikaltëliai 187
Nuþudyti gaujø nariai 3532
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4945
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1319
Sunaikinti laivai 15
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 137
Pridaryta þalos uþ $4.097.335,00
Perðautos padangos 268
Ðûviai á galvà 1819
Sukelti gaisrai 743
Policija
policijos kyðiai 31
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 684
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 544
Paisekimas 64.32%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1266º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2427.58ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:34
Toliausiai ant priekinio rato 411.92ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:23
Toliausiai dviem ratais 226.75ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:33
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:33
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12470936.56ft
Pësèiomis nueita 1062031.75ft
Plaukte nuplaukta 36990.65ft
Automobiliu nuvaþiuota 6489022.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 355268.94ft
Motociklu nuvaþiuota 2373412.00ft
Laivu nuplaukta 128758.20ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5440.30ft
Sraigtasparniu nuskrista 697482.13ft
Lëktuvu nuskrista 1320497.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 1346.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 686.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:13
Laikas su raketine kuprine 0:41
Skrydþiø laikas 3:20
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 17
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 138
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $89.141,00
Nuveþti keleiviai 101
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.095,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 14:45
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 254
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 47
BMX geriausias laikas 2:30
NRG-500 geriausias laikas 2:54
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:27
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:46
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:19
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:37
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:41
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:30
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:01
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:01
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:50
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:34
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:09
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:14
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:34
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:48
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:09
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:12
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:03
Geriausias laikas - World War Aces 2:13
Geriausias laikas - Barnstorming 5:12
Geriausias laikas - Military Service 5:24
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:16
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:09
Geriausias laikas - Heli Hell 4:59

Get Stats Like These!