About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Loc
Last Updated: 07/12/05 09:46
Viewed 11504 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 70.05%
Ranking kryminalny Shooter (5944)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 45:19
Miniête dni w grze 184 dni
Iloœæ zapisañ gry 274
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 35
Przemalowania samochodów 15
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
109 po 165 próbach
66.06%
Zamalowane tagi 25 out of 100
25%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 7 out of 50
14%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 13
Najdalszy skok na rowerze 76.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 38%
Musku³y 80%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 52%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 50%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 12
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 94.00%
Postêp z Michelle 10.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 8.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 24
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 41.51%
Utrzymane terytoria 22
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 22
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 48
Zabici zrekrutowani 25
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 82
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 830
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $43 000,00
Kasa wydana na modê $2 772,00
Kasa wydana na tatua¿e $240,00
Kasa wydana na fryzjera $450,00
Kasa wydana na dziwki $88,00
Kasa wydana na klub striptizerski $420,00
Kasa wydana na tuning aut $31 120,00
Kasa wydana na jedzenie $78,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $75 010,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $462 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $10,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14788 z 25227
58.62%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 89
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2095
Ludzie zniszczeni przez innych 429
Zniszczeni kryminaliœci 46
Zniszczeni cz³onkowie gangów 821
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1961
Zniszczone pojazdy ziemne 584
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 93
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 793 229,00
Liczba przebitych kó³ 170
Liczba strza³ów w g³owê 892
Wywo³ane po¿ary 491
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 245
Liczba straconych gwiazdek 184
EfektywnoϾ 66.06%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 256.67ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 539º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 313.36ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 157.48ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 180.82ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4903289.25ft
Dystans pokonany na nogach 711589.38ft
Dystans pokonany wp³aw 21643.02ft
Dystans pokonany samochodem 2468007.50ft
Dystans pokonany rowerem 272316.91ft
Dystans pokonany motocyklem 656687.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 31267.53ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 117809.15ft
Dystans pokonany samolotem 489208.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 115883.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 18876.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:53
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:44
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:19
Czas lotu 0:57
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 425,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 14 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 22
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:39
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:02
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:08
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:51
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!