About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Loc
Last Updated: 07/12/05 09:46
Viewed 11571 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 70.05%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5944)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 45:19
Þaidime praëjusios dienos 184 dienos
Þaidimas iðsaugotas 274
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 35
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
109 ið 165 bandymø
66.06%
Perpurkðti grafitai 25 out of 100
25%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 7 out of 50
14%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 13
Tolimiausias metimas 76.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4040
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 38%
Raumenys 80%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 52%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 50%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 12
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 10.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 8.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 24
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 41.51%
Priklausanèios teritorijos 22
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 22
Verbuoti gaujos nariai 48
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 25
Viso nuþudyta gaujø nariø 82
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 830
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $43.000,00
Mados biudþetas $2.772,00
Tatuiruoèiø biudþetas $240,00
Kirpyklø biudþetas $450,00
Prostituèiø biudþetas $88,00
Striptizo klubø biudþetas $420,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $31.120,00
Maisto biudþetas $78,00
Visas apsipirkimo biudþetas $75.010,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $462.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $10,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14788 ið 25227
58.62%
Sunaudota sprogmenø (kg) 89
Tavo nuþudyti þmonës 2095
Kitø nuþudyti þmonës 429
Nuþudyti nusikaltëliai 46
Nuþudyti gaujø nariai 821
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1961
Sunaikinti automobiliai/motociklai 584
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 93
Pridaryta þalos uþ $1.793.229,00
Perðautos padangos 170
Ðûviai á galvà 892
Sukelti gaisrai 491
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 245
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 184
Paisekimas 66.06%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 539º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 313.36ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 157.48ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 180.82ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4903289.25ft
Pësèiomis nueita 711589.38ft
Plaukte nuplaukta 21643.02ft
Automobiliu nuvaþiuota 2468007.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 272316.91ft
Motociklu nuvaþiuota 656687.63ft
Laivu nuplaukta 31267.53ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 117809.15ft
Lëktuvu nuskrista 489208.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 115883.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 18876.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:44
Laikas su raketine kuprine 0:19
Skrydþiø laikas 0:57
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.425,00
Sàvadavimo lygis 1
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $300,00
Eksportuoti automobiliai 14 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 22
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:39
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:02
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:08
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:51
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!