About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Legacy
Last Updated: 06/27/05 07:21
Viewed 11444 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 64.71%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13884)
Ostatnia Wykonana Misja Zeroing In
Czas grania 30:34
Miniête dni w grze 124 dni
Iloœæ zapisañ gry 119
Liczba odwiedzin w szpitalu 31
Razy utopiony 1
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 69
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
87 po 135 próbach
64.44%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 125.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3970
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 44%
Wytrzyma³oœæ 99%
Respekt 86%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 32%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 46%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 70%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 22.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 32.00%
Postêp z Millie 37.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 13
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 24
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 7
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 458
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $420 340,00
Kasa wydana na modê $5 374,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 130,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $440,00
Kasa wydana na tuning aut $1 450,00
Kasa wydana na jedzenie $700,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $428 644,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $8 026 270,00
Kasa wygrana w kasynach $40 632 196,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $19 360 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 250 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14061 z 14061
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 115
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2240
Ludzie zniszczeni przez innych 411
Zniszczeni kryminaliœci 86
Zniszczeni cz³onkowie gangów 422
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1473
Zniszczone pojazdy ziemne 470
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 132
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 559 604,00
Liczba przebitych kó³ 121
Liczba strza³ów w g³owê 319
Wywo³ane po¿ary 329
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 302
Liczba straconych gwiazdek 123
EfektywnoϾ 64.44%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 566.67ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1167º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 237.05ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 6.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:54
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4073980.97ft
Dystans pokonany na nogach 431376.91ft
Dystans pokonany wp³aw 11476.56ft
Dystans pokonany samochodem 1419318.25ft
Dystans pokonany rowerem 128418.97ft
Dystans pokonany motocyklem 1297935.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26907.31ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 159833.45ft
Dystans pokonany samolotem 534380.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 4030.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 60303.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:32
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 12:29
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:59
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 93
Najwy¿szy poziom jako medyk 5
Ludzie uratowani w misji medyka 18
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 11
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!