About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Legacy
Last Updated: 06/27/05 07:21
Viewed 11422 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 64.71%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13884)
Paskutinë Pereita Misija Zeroing In
Þaidimo laikas 30:34
Þaidime praëjusios dienos 124 dienos
Þaidimas iðsaugotas 119
Apsilankymai ligoninëje 31
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 69
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
87 ið 135 bandymø
64.44%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 125.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3970
Þaidëjo statistikos
Storumas 44%
Iðtvermë 99%
Pagarba 86%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 32%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 46%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 70%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 22.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 32.00%
Progresas su Millie 37.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 13
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 24
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 7
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 458
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $420.340,00
Mados biudþetas $5.374,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.130,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $440,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.450,00
Maisto biudþetas $700,00
Visas apsipirkimo biudþetas $428.644,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $8.026.270,00
Loðimuose laimëti pinigai $40.632.196,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $19.360.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.250.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14061 ið 14061
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 115
Tavo nuþudyti þmonës 2240
Kitø nuþudyti þmonës 411
Nuþudyti nusikaltëliai 86
Nuþudyti gaujø nariai 422
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1473
Sunaikinti automobiliai/motociklai 470
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 132
Pridaryta þalos uþ $2.559.604,00
Perðautos padangos 121
Ðûviai á galvà 319
Sukelti gaisrai 329
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 302
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 123
Paisekimas 64.44%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 566.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1167º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 237.05ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 6.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:54
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4073980.97ft
Pësèiomis nueita 431376.91ft
Plaukte nuplaukta 11476.56ft
Automobiliu nuvaþiuota 1419318.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 128418.97ft
Motociklu nuvaþiuota 1297935.25ft
Laivu nuplaukta 26907.31ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 159833.45ft
Lëktuvu nuskrista 534380.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 4030.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 60303.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:32
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 12:29
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:59
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 93
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 5
Greitàja iðgelbëti þmonës 18
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!