About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Leeschany
Last Updated: 05/24/08 14:24
Viewed 10614 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 73.26%
Ranking kryminalny Soldier (27839)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 177:21
Miniête dni w grze 662 dni
Iloœæ zapisañ gry 758
Liczba odwiedzin w szpitalu 60
Razy utopiony 2
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 95
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 30
Iloœc wpisanych kodów 6
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
101 po 305 próbach
33.11%
Zamalowane tagi 48 out of 100
48%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 23 out of 50
46%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 67.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 910
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 43%
Musku³y 31%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 8%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 34
Liczba spieprzonych randek 5
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 6.00%
Postêp z Barbar¹ 3.00%
Postêp z Katie 2.00%
Postêp z Millie 58.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 59
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 98.28%
Utrzymane terytoria 57
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 97
Zabici zrekrutowani 38
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 235
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2728
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 505 580,00
Kasa wydana na modê $24 780,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 080,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $44,00
Kasa wydana na klub striptizerski $440,00
Kasa wydana na tuning aut $8 388,00
Kasa wydana na jedzenie $690,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 541 768,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $989 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $185 627,00
Kasa wygrana w kasynach $134 034,00
Kasa przegrana w kasynach $51 593,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $30 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $11 000,00
Iloœc zrabowanych domów 27
Liczba sprzedanych ³upów 61
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 940,00
Najwiêkszy ³up $3 380,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
60846 z 84661
71.87%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 174
Ludzie zniszczeni przez ciebie 12580
Ludzie zniszczeni przez innych 1515
Zniszczeni kryminaliœci 3028
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2714
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 9572
Zniszczone pojazdy ziemne 3470
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 207
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $18 661 964,00
Liczba przebitych kó³ 896
Liczba strza³ów w g³owê 1454
Wywo³ane po¿ary 237
Policja
Iloœæ ³apówek 35
Liczba zdobytych gwiazdek 1738
Liczba straconych gwiazdek 958
EfektywnoϾ 33.11%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1388º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 155.48ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 423.79ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:34
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 16365678.26ft
Dystans pokonany na nogach 1714204.63ft
Dystans pokonany wp³aw 69571.14ft
Dystans pokonany samochodem 7582260.50ft
Dystans pokonany rowerem 276610.88ft
Dystans pokonany motocyklem 3840797.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 208507.92ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 10143.39ft
Dystans pokonany helikopterem 445834.25ft
Dystans pokonany samolotem 2057091.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 154990.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 5666.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:12
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:23
Czas lotu 4:27
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 132
Kryminaliœci zabici w Vigilante 2516
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 303
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 156
Kasa zarobiona w taksówce $3 624,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $19 080,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 10
Kasa zarobiona jako alfons $20 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 42
Pstrykniête zdjêcia 142
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 19
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 11
Najlepszy czas w dirt track 11:18
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:01
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:16
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 5:02
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!