About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Leeschany
Last Updated: 05/24/08 14:24
Viewed 10567 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.26%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (27839)
Paskutinë Pereita Misija Grove 4 Life
Þaidimo laikas 177:21
Þaidime praëjusios dienos 662 dienos
Þaidimas iðsaugotas 758
Apsilankymai ligoninëje 60
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 95
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 30
Sukèiauta 6
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
101 ið 305 bandymø
33.11%
Perpurkðti grafitai 48 out of 100
48%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 23 out of 50
46%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 67.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 910
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 43%
Raumenys 31%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 8%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 34
Tragiðkø pasimatymø skaièius 5
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 6.00%
Progresas su Barbara 3.00%
Progresas su Katie 2.00%
Progresas su Millie 58.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 59
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 98.28%
Priklausanèios teritorijos 57
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 97
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 38
Viso nuþudyta gaujø nariø 235
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2728
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.505.580,00
Mados biudþetas $24.780,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.080,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $44,00
Striptizo klubø biudþetas $440,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.388,00
Maisto biudþetas $690,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.541.768,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $989.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $185.627,00
Loðimuose laimëti pinigai $134.034,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $51.593,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $30.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $11.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 27
Parduota pavogtø dalykø 61
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.940,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
60846 ið 84661
71.87%
Sunaudota sprogmenø (kg) 174
Tavo nuþudyti þmonës 12580
Kitø nuþudyti þmonës 1515
Nuþudyti nusikaltëliai 3028
Nuþudyti gaujø nariai 2714
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 9572
Sunaikinti automobiliai/motociklai 3470
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 207
Pridaryta þalos uþ $18.661.964,00
Perðautos padangos 896
Ðûviai á galvà 1454
Sukelti gaisrai 237
Policija
policijos kyðiai 35
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1738
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 958
Paisekimas 33.11%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1388º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 155.48ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 423.79ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:34
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 16365678.26ft
Pësèiomis nueita 1714204.63ft
Plaukte nuplaukta 69571.14ft
Automobiliu nuvaþiuota 7582260.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 276610.88ft
Motociklu nuvaþiuota 3840797.50ft
Laivu nuplaukta 208507.92ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 10143.39ft
Sraigtasparniu nuskrista 445834.25ft
Lëktuvu nuskrista 2057091.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 154990.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5666.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:12
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:35
Laikas su raketine kuprine 2:23
Skrydþiø laikas 4:27
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 132
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 2516
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 303
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 156
Taksi uþdirbti pinigai $3.624,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $19.080,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 10
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $20.100,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 42
Padarytos nuotraukos 142
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 19
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 11
Geriausias laikas - dirt track 11:18
Geriausias rato laikas - dirt track 1:01
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:16
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 5:02
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!