About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: LeBaron
Last Updated: 07/10/05 06:05
Viewed 11901 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.01%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12917)
Ostatnia Wykonana Misja Desert Tricks
Czas grania 95:30
Miniête dni w grze 321 dni
Iloœæ zapisañ gry 259
Liczba odwiedzin w szpitalu 20
Razy utopiony 0
Szczêœcie 940
Liczba zjedzonych posi³ków 116
Przemalowania samochodów 47
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
105 po 162 próbach
64.81%
Zamalowane tagi 43 out of 100
43%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 47 out of 50
94%
Zebrane ostrygi 26 out of 50
52%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 11
Najdalszy skok na rowerze 130.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 7070
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 12%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 75%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 37
Liczba spieprzonych randek 5
Liczba numerków z dziewczynami 9
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 70.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 33
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 44
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 288
Zabici zrekrutowani 182
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 237
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1624
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $66 800,00
Kasa wydana na modê $1 753,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 612,00
Kasa wydana na fryzjera $630,00
Kasa wydana na dziwki $38,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $1 880,00
Kasa wydana na jedzenie $904,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $72 929,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $29 626 418,00
Kasa wygrana w kasynach $38 302 404,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $15 405 280,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18331 z 21158
86.64%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 180
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3821
Ludzie zniszczeni przez innych 1859
Zniszczeni kryminaliœci 45
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1376
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2955
Zniszczone pojazdy ziemne 2324
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 117
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 911 238,00
Liczba przebitych kó³ 801
Liczba strza³ów w g³owê 1140
Wywo³ane po¿ary 346
Policja
Iloœæ ³apówek 33
Liczba zdobytych gwiazdek 416
Liczba straconych gwiazdek 330
EfektywnoϾ 64.81%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1481º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 69839.43ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 16:22
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 378.85ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:19
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 13.23ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:25
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:18
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9174895.12ft
Dystans pokonany na nogach 1194293.75ft
Dystans pokonany wp³aw 34997.46ft
Dystans pokonany samochodem 5313229.00ft
Dystans pokonany rowerem 125904.50ft
Dystans pokonany motocyklem 1657751.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 65709.15ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 20640.30ft
Dystans pokonany helikopterem 164358.17ft
Dystans pokonany samolotem 545614.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 52396.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 1:13
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 4
Kryminaliœci zabici w Vigilante 17
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 126
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $12 417,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 500,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:05
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 189
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 4
Najlepszy czas w dirt track 5:56
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:59
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:10
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:51
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:35
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:16
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:56
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:06
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:10
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:04
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!