About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: LeBaron
Last Updated: 07/10/05 06:05
Viewed 11902 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 77.01%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12917)
Paskutinë Pereita Misija Desert Tricks
Þaidimo laikas 95:30
Þaidime praëjusios dienos 321 dienos
Þaidimas iðsaugotas 259
Apsilankymai ligoninëje 20
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 940
Suvalgyti patiekalai 116
Perdaþyti automobiliai 47
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
105 ið 162 bandymø
64.81%
Perpurkðti grafitai 43 out of 100
43%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 47 out of 50
94%
Surinktos kriauklës 26 out of 50
52%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 11
Tolimiausias metimas 130.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 7070
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 75%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 55%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 37
Tragiðkø pasimatymø skaièius 5
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 9.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 10.00%
Progresas su Millie 70.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 33
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 44
Verbuoti gaujos nariai 288
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 182
Viso nuþudyta gaujø nariø 237
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1624
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $66.800,00
Mados biudþetas $1.753,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.612,00
Kirpyklø biudþetas $630,00
Prostituèiø biudþetas $38,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.880,00
Maisto biudþetas $904,00
Visas apsipirkimo biudþetas $72.929,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $29.626.418,00
Loðimuose laimëti pinigai $38.302.404,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $15.405.280,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18331 ið 21158
86.64%
Sunaudota sprogmenø (kg) 180
Tavo nuþudyti þmonës 3821
Kitø nuþudyti þmonës 1859
Nuþudyti nusikaltëliai 45
Nuþudyti gaujø nariai 1376
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2955
Sunaikinti automobiliai/motociklai 2324
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 117
Pridaryta þalos uþ $7.911.238,00
Perðautos padangos 801
Ðûviai á galvà 1140
Sukelti gaisrai 346
Policija
policijos kyðiai 33
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 416
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 330
Paisekimas 64.81%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1481º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 69839.43ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 16:22
Toliausiai ant priekinio rato 378.85ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:19
Toliausiai dviem ratais 13.23ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:25
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:18
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9174895.12ft
Pësèiomis nueita 1194293.75ft
Plaukte nuplaukta 34997.46ft
Automobiliu nuvaþiuota 5313229.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 125904.50ft
Motociklu nuvaþiuota 1657751.38ft
Laivu nuplaukta 65709.15ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 20640.30ft
Sraigtasparniu nuskrista 164358.17ft
Lëktuvu nuskrista 545614.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 52396.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 1:13
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 4
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 17
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 126
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $12.417,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.500,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:05
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 189
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 4
Geriausias laikas - dirt track 5:56
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:59
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:10
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:51
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:35
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:16
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:56
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:10
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:04
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!