About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Larin
Last Updated: 06/19/05 20:40
Viewed 13381 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 71.12%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7144)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 36:47
Þaidime praëjusios dienos 155 dienos
Þaidimas iðsaugotas 236
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 139 bandymø
74.1%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 78%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 49%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 70%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 18.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 44
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 50.94%
Priklausanèios teritorijos 27
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 29
Verbuoti gaujos nariai 35
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 18
Viso nuþudyta gaujø nariø 41
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1454
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $248.180,00
Mados biudþetas $39.867,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.470,00
Kirpyklø biudþetas $630,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $30.870,00
Maisto biudþetas $247,00
Visas apsipirkimo biudþetas $319.964,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $834.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.597.306,00
Loðimuose laimëti pinigai $14.058.375,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16506 ið 30849
53.51%
Sunaudota sprogmenø (kg) 89
Tavo nuþudyti þmonës 2716
Kitø nuþudyti þmonës 323
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 1419
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2425
Sunaikinti automobiliai/motociklai 438
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 101
Pridaryta þalos uþ $1.616.702,00
Perðautos padangos 115
Ðûviai á galvà 961
Sukelti gaisrai 320
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 243
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 175
Paisekimas 74.1%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 203.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 369º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.51ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 618.62ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 122.37ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4384597.08ft
Pësèiomis nueita 443352.22ft
Plaukte nuplaukta 9255.60ft
Automobiliu nuvaþiuota 2263032.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 29174.76ft
Motociklu nuvaþiuota 813715.44ft
Laivu nuplaukta 47998.75ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 49715.85ft
Lëktuvu nuskrista 715708.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 12643.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:49
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 1:11
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $300,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 16
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:48
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!