About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: LSReM
Last Updated: 07/28/05 22:06
Viewed 11184 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 66.84%
Ranking kryminalny Shooter (5830)
Ostatnia Wykonana Misja Cut Throat Business
Czas grania 45:08
Miniête dni w grze 186 dni
Iloœæ zapisañ gry 231
Liczba odwiedzin w szpitalu 29
Razy utopiony 1
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 130
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
98 po 145 próbach
67.59%
Zamalowane tagi 21 out of 100
21%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 17 out of 50
34%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 111.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2640
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 21%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 83%
Pojemnoœæ p³uc 65%
Seksapil 35%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 73%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 64%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 15
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 15.09%
Utrzymane terytoria 8
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 20
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 603
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $20 160,00
Kasa wydana na modê $399,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 101,00
Kasa wydana na fryzjera $1 200,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $13 190,00
Kasa wydana na jedzenie $934,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $36 984,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $684 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $641 303,00
Kasa wygrana w kasynach $554 100,00
Kasa przegrana w kasynach $87 203,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8730 z 13448
64.92%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 98
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1768
Ludzie zniszczeni przez innych 421
Zniszczeni kryminaliœci 23
Zniszczeni cz³onkowie gangów 535
Zabicia od ostatniego zapisania gry 9
Zanotowane zabójstwa 1415
Zniszczone pojazdy ziemne 361
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 693 976,00
Liczba przebitych kó³ 162
Liczba strza³ów w g³owê 919
Wywo³ane po¿ary 389
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 344
Liczba straconych gwiazdek 194
EfektywnoϾ 67.59%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 30
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1017º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 5226.40ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:42
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 269.34ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 242.71ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:16
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:29
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:29
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5056080.83ft
Dystans pokonany na nogach 513900.81ft
Dystans pokonany wp³aw 22991.98ft
Dystans pokonany samochodem 2391162.75ft
Dystans pokonany rowerem 257728.45ft
Dystans pokonany motocyklem 1064926.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 90818.68ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1340.53ft
Dystans pokonany helikopterem 92072.75ft
Dystans pokonany samolotem 530608.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 70323.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 20206.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:15
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 14:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:17
Czas lotu 1:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:38
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 25
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:58
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:42
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 5
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:41
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:09
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!