About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: LSReM
Last Updated: 07/28/05 22:06
Viewed 11112 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 66.84%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5830)
Paskutinë Pereita Misija Cut Throat Business
Þaidimo laikas 45:08
Þaidime praëjusios dienos 186 dienos
Þaidimas iðsaugotas 231
Apsilankymai ligoninëje 29
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 130
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
98 ið 145 bandymø
67.59%
Perpurkðti grafitai 21 out of 100
21%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 17 out of 50
34%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 4
Tolimiausias metimas 111.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2640
Þaidëjo statistikos
Storumas 21%
Iðtvermë 100%
Pagarba 83%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 35%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 73%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 64%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 15
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 15.09%
Priklausanèios teritorijos 8
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 20
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 603
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $20.160,00
Mados biudþetas $399,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.101,00
Kirpyklø biudþetas $1.200,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.190,00
Maisto biudþetas $934,00
Visas apsipirkimo biudþetas $36.984,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $684.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $641.303,00
Loðimuose laimëti pinigai $554.100,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $87.203,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8730 ið 13448
64.92%
Sunaudota sprogmenø (kg) 98
Tavo nuþudyti þmonës 1768
Kitø nuþudyti þmonës 421
Nuþudyti nusikaltëliai 23
Nuþudyti gaujø nariai 535
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 9
Viso teisëtø nuþudymø 1415
Sunaikinti automobiliai/motociklai 361
Sunaikinti laivai 10
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $1.693.976,00
Perðautos padangos 162
Ðûviai á galvà 919
Sukelti gaisrai 389
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 344
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 194
Paisekimas 67.59%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 30
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1017º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 5226.40ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:42
Toliausiai ant priekinio rato 269.34ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 242.71ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:16
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:29
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:29
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5056080.83ft
Pësèiomis nueita 513900.81ft
Plaukte nuplaukta 22991.98ft
Automobiliu nuvaþiuota 2391162.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 257728.45ft
Motociklu nuvaþiuota 1064926.38ft
Laivu nuplaukta 90818.68ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1340.53ft
Sraigtasparniu nuskrista 92072.75ft
Lëktuvu nuskrista 530608.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 70323.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 20206.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 14:51
Laikas su raketine kuprine 0:17
Skrydþiø laikas 1:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 7 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:38
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0:58
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:42
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 5
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:41
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:09
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!