About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Kinetik
Last Updated: 06/19/05 19:30
Viewed 12322 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.75%
Ranking kryminalny Shooter (5327)
Ostatnia Wykonana Misja A Home In The Hills
Czas grania 23:22
Miniête dni w grze 110 dni
Iloœæ zapisañ gry 204
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 19
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
98 po 124 próbach
79.03%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2950
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 14%
Wytrzyma³oœæ 70%
Respekt 32%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 16%
Musku³y 72%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 34%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 58%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 70%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 19.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 21
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 40
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 105
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $199 220,00
Kasa wydana na modê $997,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $6 450,00
Kasa wydana na jedzenie $110,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $206 677,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $276 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9131 z 16516
55.29%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 79
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1269
Ludzie zniszczeni przez innych 200
Zniszczeni kryminaliœci 45
Zniszczeni cz³onkowie gangów 108
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1005
Zniszczone pojazdy ziemne 163
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 347 900,00
Liczba przebitych kó³ 92
Liczba strza³ów w g³owê 484
Wywo³ane po¿ary 413
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 226
Liczba straconych gwiazdek 185
EfektywnoϾ 79.03%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 463.33ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 327º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1328.71ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:28
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 363.96ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 275.21ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3089489.16ft
Dystans pokonany na nogach 301464.25ft
Dystans pokonany wp³aw 5623.32ft
Dystans pokonany samochodem 1592802.63ft
Dystans pokonany rowerem 118384.48ft
Dystans pokonany motocyklem 663697.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 15029.83ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 48397.10ft
Dystans pokonany samolotem 288403.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 52730.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2956.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:33
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 0:32
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 7
Kryminaliœci zabici w Vigilante 28
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 12
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:16
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:14
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:13
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:31
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!