About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Kinetik
Last Updated: 06/19/05 19:30
Viewed 12292 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.75%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5327)
Paskutinë Pereita Misija A Home In The Hills
Þaidimo laikas 23:22
Þaidime praëjusios dienos 110 dienos
Þaidimas iðsaugotas 204
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
98 ið 124 bandymø
79.03%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2950
Þaidëjo statistikos
Storumas 14%
Iðtvermë 70%
Pagarba 32%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 16%
Raumenys 72%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 34%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 58%
Dviraèiø vairavimo gabumai 70%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 19.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 21
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 40
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 105
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $199.220,00
Mados biudþetas $997,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.450,00
Maisto biudþetas $110,00
Visas apsipirkimo biudþetas $206.677,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $276.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9131 ið 16516
55.29%
Sunaudota sprogmenø (kg) 79
Tavo nuþudyti þmonës 1269
Kitø nuþudyti þmonës 200
Nuþudyti nusikaltëliai 45
Nuþudyti gaujø nariai 108
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1005
Sunaikinti automobiliai/motociklai 163
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $1.347.900,00
Perðautos padangos 92
Ðûviai á galvà 484
Sukelti gaisrai 413
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 226
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 185
Paisekimas 79.03%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 463.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 327º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1328.71ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:28
Toliausiai ant priekinio rato 363.96ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 275.21ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3089489.16ft
Pësèiomis nueita 301464.25ft
Plaukte nuplaukta 5623.32ft
Automobiliu nuvaþiuota 1592802.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 118384.48ft
Motociklu nuvaþiuota 663697.75ft
Laivu nuplaukta 15029.83ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 48397.10ft
Lëktuvu nuskrista 288403.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 52730.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2956.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:33
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:06
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 0:32
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 7
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 28
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.600,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 12
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:16
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:14
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:13
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:31
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!