About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jarrod
Last Updated: 07/18/05 05:03
Viewed 11093 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 84.49%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10333)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 49:38
Miniête dni w grze 237 dni
Iloœæ zapisañ gry 416
Liczba odwiedzin w szpitalu 16
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 110
Przemalowania samochodów 26
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
117 po 183 próbach
63.93%
Zamalowane tagi 59 out of 100
59%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 15 out of 50
30%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 148.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 1980
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 27%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 74%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 34
Liczba spieprzonych randek 5
Liczba numerków z dziewczynami 33
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 52.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 6
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 51
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1988
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 400 840,00
Kasa wydana na modê $15 578,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 130,00
Kasa wydana na fryzjera $1 000,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $33 970,00
Kasa wydana na jedzenie $1 033,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 451 401,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $548 650,00
Kasa wygrana w kasynach $6 107 940,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $5 159 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
30058 z 32459
92.6%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 188
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4951
Ludzie zniszczeni przez innych 488
Zniszczeni kryminaliœci 65
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1941
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4305
Zniszczone pojazdy ziemne 766
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 837 921,00
Liczba przebitych kó³ 223
Liczba strza³ów w g³owê 1902
Wywo³ane po¿ary 734
Policja
Iloœæ ³apówek 16
Liczba zdobytych gwiazdek 755
Liczba straconych gwiazdek 381
EfektywnoϾ 63.93%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1526º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1122.74ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 161.42ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 436719360.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:34
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5568040.63ft
Dystans pokonany na nogach 787102.00ft
Dystans pokonany wp³aw 18398.93ft
Dystans pokonany samochodem 2492559.75ft
Dystans pokonany rowerem 277148.63ft
Dystans pokonany motocyklem 1296500.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 52180.53ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 145763.86ft
Dystans pokonany samolotem 373342.72ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 105650.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 19393.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 16:46
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 0:54
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 80
Najwy¿szy poziom jako medyk 6
Ludzie uratowani w misji medyka 25
Kasa zarobiona w taksówce $28,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $3 955,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $18 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 9
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:50
Dostarczone paczki 48
Pstrykniête zdjêcia 52
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 9:44
NRG-500 Najlepszy czas 7:30
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 5
Najlepszy czas w Little Loop 1:12
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:17
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:56
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 3
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:48
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!