About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jarrod
Last Updated: 07/18/05 05:03
Viewed 11077 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 84.49%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10333)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 49:38
Þaidime praëjusios dienos 237 dienos
Þaidimas iðsaugotas 416
Apsilankymai ligoninëje 16
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 110
Perdaþyti automobiliai 26
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
117 ið 183 bandymø
63.93%
Perpurkðti grafitai 59 out of 100
59%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 15 out of 50
30%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 148.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 1980
Þaidëjo statistikos
Storumas 27%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 74%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 34
Tragiðkø pasimatymø skaièius 5
Prieita iki galo su mergina 33
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 52.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 6
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 51
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1988
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.400.840,00
Mados biudþetas $15.578,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.130,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $33.970,00
Maisto biudþetas $1.033,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.451.401,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $548.650,00
Loðimuose laimëti pinigai $6.107.940,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.159.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
30058 ið 32459
92.6%
Sunaudota sprogmenø (kg) 188
Tavo nuþudyti þmonës 4951
Kitø nuþudyti þmonës 488
Nuþudyti nusikaltëliai 65
Nuþudyti gaujø nariai 1941
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4305
Sunaikinti automobiliai/motociklai 766
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $3.837.921,00
Perðautos padangos 223
Ðûviai á galvà 1902
Sukelti gaisrai 734
Policija
policijos kyðiai 16
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 755
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 381
Paisekimas 63.93%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1526º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1122.74ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 161.42ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 436719360.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:34
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5568040.63ft
Pësèiomis nueita 787102.00ft
Plaukte nuplaukta 18398.93ft
Automobiliu nuvaþiuota 2492559.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 277148.63ft
Motociklu nuvaþiuota 1296500.88ft
Laivu nuplaukta 52180.53ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 145763.86ft
Lëktuvu nuskrista 373342.72ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 105650.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 19393.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 16:46
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:51
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 0:54
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 80
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 6
Greitàja iðgelbëti þmonës 25
Taksi uþdirbti pinigai $28,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $3.955,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $18.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 9
Karjere uþtruktas laikas 24:50
Pristatyti siuntiniai 48
Padarytos nuotraukos 52
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 9:44
NRG-500 geriausias laikas 7:30
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 5
Geriausias laikas - Little Loop 1:12
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:17
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:05
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:56
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 3
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:48
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!