About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jarek
Last Updated: 10/01/06 12:11
Viewed 11728 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10336)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 51:40
Miniête dni w grze 218 dni
Iloœæ zapisañ gry 356
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 88
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 168 próbach
86.9%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 22
Najdalszy skok na rowerze 110.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4350
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 57
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 53
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 21
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 36
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1820
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $25 400,00
Kasa wydana na modê $109 034,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 632,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $4 300,00
Kasa wydana na jedzenie $641,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $141 507,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 157 130,00
Kasa wygrana w kasynach $280 000,00
Kasa przegrana w kasynach $877 130,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $72 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50 000,00
Iloœc zrabowanych domów 15
Liczba sprzedanych ³upów 36
Kasa zarobiona na w³amaniach $13 120,00
Najwiêkszy ³up $8 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
21428 z 21428
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 147
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3916
Ludzie zniszczeni przez innych 436
Zniszczeni kryminaliœci 96
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1774
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 3534
Zniszczone pojazdy ziemne 949
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 138
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 596 941,00
Liczba przebitych kó³ 177
Liczba strza³ów w g³owê 2156
Wywo³ane po¿ary 857
Policja
Iloœæ ³apówek 35
Liczba zdobytych gwiazdek 560
Liczba straconych gwiazdek 329
EfektywnoϾ 86.9%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 824º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2600.84ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 189.98ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 178710336.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:34
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:31
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8735620.18ft
Dystans pokonany na nogach 639039.44ft
Dystans pokonany wp³aw 13850.99ft
Dystans pokonany samochodem 3880421.25ft
Dystans pokonany rowerem 329066.25ft
Dystans pokonany motocyklem 2416126.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 106409.12ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.27ft
Dystans pokonany helikopterem 169817.92ft
Dystans pokonany samolotem 1017508.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 162210.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1170.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:52
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:28
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:25
Czas lotu 1:38
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $19 163,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 350,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:57
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 106
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 36
BMX Najlepszy czas 2:23
NRG-500 Najlepszy czas 2:23
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:08
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 7:04
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:34
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:42
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:34
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:18
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:04
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:10
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:27
Najlepszy czas w World War Aces 2:44
Najlepszy czas w Barnstorming 5:12
Najlepszy czas w Military Service 10:42
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:31
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:39
Najlepszy czas w Heli Hell 6:57

Get Stats Like These!