About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jarek
Last Updated: 10/01/06 12:11
Viewed 11643 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10336)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 51:40
Þaidime praëjusios dienos 218 dienos
Þaidimas iðsaugotas 356
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 88
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 168 bandymø
86.9%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 22
Tolimiausias metimas 110.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4350
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 57
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 53
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 21
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 36
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1820
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $25.400,00
Mados biudþetas $109.034,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.632,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.300,00
Maisto biudþetas $641,00
Visas apsipirkimo biudþetas $141.507,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.157.130,00
Loðimuose laimëti pinigai $280.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $877.130,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $72.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 15
Parduota pavogtø dalykø 36
Vagystëmis uþdirbti pinigai $13.120,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21428 ið 21428
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 147
Tavo nuþudyti þmonës 3916
Kitø nuþudyti þmonës 436
Nuþudyti nusikaltëliai 96
Nuþudyti gaujø nariai 1774
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 3534
Sunaikinti automobiliai/motociklai 949
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 138
Pridaryta þalos uþ $3.596.941,00
Perðautos padangos 177
Ðûviai á galvà 2156
Sukelti gaisrai 857
Policija
policijos kyðiai 35
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 560
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 329
Paisekimas 86.9%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 824º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2600.84ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 189.98ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 178710336.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:34
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:31
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8735620.18ft
Pësèiomis nueita 639039.44ft
Plaukte nuplaukta 13850.99ft
Automobiliu nuvaþiuota 3880421.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 329066.25ft
Motociklu nuvaþiuota 2416126.50ft
Laivu nuplaukta 106409.12ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.27ft
Sraigtasparniu nuskrista 169817.92ft
Lëktuvu nuskrista 1017508.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 162210.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1170.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 20:52
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:28
Laikas su raketine kuprine 0:25
Skrydþiø laikas 1:38
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $19.163,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.350,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 19:57
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 106
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 36
BMX geriausias laikas 2:23
NRG-500 geriausias laikas 2:23
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:08
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 7:04
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:34
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:42
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:01
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:34
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:18
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:04
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:10
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:19
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:27
Geriausias laikas - World War Aces 2:44
Geriausias laikas - Barnstorming 5:12
Geriausias laikas - Military Service 10:42
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:31
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:39
Geriausias laikas - Heli Hell 6:57

Get Stats Like These!