About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Irvie
Last Updated: 08/02/05 15:04
Viewed 12782 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10136)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 72:37
Miniête dni w grze 282 dni
Iloœæ zapisañ gry 402
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 77
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 24
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 196 próbach
73.47%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4430
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 80%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 7%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 27
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 90.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 24.00%
Postêp z Katie 60.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 63
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 17
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 53
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2121
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $76 000,00
Kasa wydana na modê $27 911,00
Kasa wydana na tatua¿e $640,00
Kasa wydana na fryzjera $2 960,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 930,00
Kasa wydana na jedzenie $718,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $111 709,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $65 576,00
Kasa wygrana w kasynach $31 012,00
Kasa przegrana w kasynach $34 564,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 500,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 2
Kasa zarobiona na w³amaniach $80,00
Najwiêkszy ³up $80,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
22424 z 37322
60.08%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 115
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4013
Ludzie zniszczeni przez innych 602
Zniszczeni kryminaliœci 95
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2061
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3773
Zniszczone pojazdy ziemne 1548
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 126
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 266 239,00
Liczba przebitych kó³ 242
Liczba strza³ów w g³owê 1638
Wywo³ane po¿ary 848
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 480
Liczba straconych gwiazdek 301
EfektywnoϾ 73.47%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 2920.00ft
Najwy¿szy skok 19
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 735º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2003.60ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:35
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 385.86ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 214.53ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:41
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:15
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10476176.32ft
Dystans pokonany na nogach 1181050.38ft
Dystans pokonany wp³aw 40525.09ft
Dystans pokonany samochodem 4485230.50ft
Dystans pokonany rowerem 589405.06ft
Dystans pokonany motocyklem 2353719.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 155132.78ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 8633.83ft
Dystans pokonany helikopterem 300805.06ft
Dystans pokonany samolotem 1260153.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 36916.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 64603.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 13:46
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:13
Czas lotu 2:38
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $8 565,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 410,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:43
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 75
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 2:12
NRG-500 Najlepszy czas 2:27
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:21
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:27
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:50
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:42
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:31
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:13
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:42
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:22
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:15
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:33
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:06
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:05
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:13
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 2:33
Najlepszy czas w Barnstorming 6:57
Najlepszy czas w Military Service 15:05
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:00
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:44
Najlepszy czas w Heli Hell 6:28

Get Stats Like These!