About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Irvie
Last Updated: 08/02/05 15:04
Viewed 12776 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10136)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 72:37
Þaidime praëjusios dienos 282 dienos
Þaidimas iðsaugotas 402
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 77
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 24
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 196 bandymø
73.47%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4430
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 80%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 7%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 27
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 90.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 24.00%
Progresas su Katie 60.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 63
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 17
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 53
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2121
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $76.000,00
Mados biudþetas $27.911,00
Tatuiruoèiø biudþetas $640,00
Kirpyklø biudþetas $2.960,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.930,00
Maisto biudþetas $718,00
Visas apsipirkimo biudþetas $111.709,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $65.576,00
Loðimuose laimëti pinigai $31.012,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $34.564,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.500,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 2
Vagystëmis uþdirbti pinigai $80,00
Didþiausias vagysèiø grobis $80,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22424 ið 37322
60.08%
Sunaudota sprogmenø (kg) 115
Tavo nuþudyti þmonës 4013
Kitø nuþudyti þmonës 602
Nuþudyti nusikaltëliai 95
Nuþudyti gaujø nariai 2061
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3773
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1548
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 126
Pridaryta þalos uþ $3.266.239,00
Perðautos padangos 242
Ðûviai á galvà 1638
Sukelti gaisrai 848
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 480
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 301
Paisekimas 73.47%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 2920.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 19
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 735º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2003.60ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:35
Toliausiai ant priekinio rato 385.86ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 214.53ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:41
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:15
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10476176.32ft
Pësèiomis nueita 1181050.38ft
Plaukte nuplaukta 40525.09ft
Automobiliu nuvaþiuota 4485230.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 589405.06ft
Motociklu nuvaþiuota 2353719.75ft
Laivu nuplaukta 155132.78ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 8633.83ft
Sraigtasparniu nuskrista 300805.06ft
Lëktuvu nuskrista 1260153.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 36916.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 64603.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:04
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 13:46
Laikas su raketine kuprine 1:13
Skrydþiø laikas 2:38
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $8.565,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.410,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 19:43
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 75
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 2:12
NRG-500 geriausias laikas 2:27
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:21
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:27
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:50
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:31
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:13
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:42
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:22
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:15
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:33
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:05
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:13
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 2:33
Geriausias laikas - Barnstorming 6:57
Geriausias laikas - Military Service 15:05
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:00
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:44
Geriausias laikas - Heli Hell 6:28

Get Stats Like These!