About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Inside
Last Updated: 07/01/06 17:11
Viewed 13552 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 48.66%
Ranking kryminalny Hard-ass (2731)
Ostatnia Wykonana Misja Stowaway
Czas grania 30:47
Miniête dni w grze 133 dni
Iloœæ zapisañ gry 187
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 2
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 64
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
79 po 149 próbach
53.02%
Zamalowane tagi 72 out of 100
72%
Zrobione zdjêcia 4 out of 50
8%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 20 out of 50
40%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 111.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4020
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 49%
Respekt 49%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 31%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 56%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 70%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 74.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Los Santos Vagos
Zajête terytoria 5
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 16
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 23
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 14
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 235
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $143 480,00
Kasa wydana na modê $3 490,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 070,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $47 175,00
Kasa wydana na jedzenie $315,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $193 180,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $230 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 571,00
Kasa wygrana w kasynach $1 815,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $500,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7753 z 10400
74.55%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 129
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1213
Ludzie zniszczeni przez innych 258
Zniszczeni kryminaliœci 133
Zniszczeni cz³onkowie gangów 177
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 764
Zniszczone pojazdy ziemne 276
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 18
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 094 357,00
Liczba przebitych kó³ 87
Liczba strza³ów w g³owê 197
Wywo³ane po¿ary 344
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 185
Liczba straconych gwiazdek 110
EfektywnoϾ 53.02%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 463.33ft
Najwy¿szy skok 102
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 497º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 442.91ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 185.48ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 162.92ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:08
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:44
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:44
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3541689.33ft
Dystans pokonany na nogach 304139.16ft
Dystans pokonany wp³aw 13593.49ft
Dystans pokonany samochodem 1715646.88ft
Dystans pokonany rowerem 118465.10ft
Dystans pokonany motocyklem 810868.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 156839.34ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 142484.69ft
Dystans pokonany samolotem 267555.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 12096.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:52
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:40
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 92
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 195
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $3 795,00
Poziom alfonsa 7
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $8 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 22
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:39
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:47
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:05
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:16
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:32
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:28
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!