About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Holandish
Last Updated: 06/25/05 13:23
Viewed 11963 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9028)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 58:40
Miniête dni w grze 244 dni
Iloœæ zapisañ gry 377
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 137
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 261 próbach
55.56%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 13
Najdalszy skok na rowerze 77.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4450
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 29%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 64
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 20
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 738
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $85 760,00
Kasa wydana na modê $47 646,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 745,00
Kasa wydana na fryzjera $1 950,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $18 465,00
Kasa wydana na jedzenie $1 365,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $155 981,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $34 002 072,00
Kasa wygrana w kasynach $21 276 200,00
Kasa przegrana w kasynach $12 725 872,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 25
Liczba sprzedanych ³upów 33
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 140,00
Najwiêkszy ³up $9 680,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19007 z 28568
66.53%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 282
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2478
Ludzie zniszczeni przez innych 432
Zniszczeni kryminaliœci 74
Zniszczeni cz³onkowie gangów 686
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1826
Zniszczone pojazdy ziemne 635
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 109
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 232 110,00
Liczba przebitych kó³ 232
Liczba strza³ów w g³owê 376
Wywo³ane po¿ary 587
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 439
Liczba straconych gwiazdek 238
EfektywnoϾ 55.56%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6233.33ft
Najwy¿szy skok 33
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1418º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2.22ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 239.24ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 175.94ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:22
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:22
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8035399.94ft
Dystans pokonany na nogach 732600.94ft
Dystans pokonany wp³aw 10960.23ft
Dystans pokonany samochodem 4135098.25ft
Dystans pokonany rowerem 202729.70ft
Dystans pokonany motocyklem 1398200.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 388891.94ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 288553.31ft
Dystans pokonany samolotem 717274.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 161090.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 22:10
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:21
Czas lotu 1:38
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 79
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 132
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 103
Kasa zarobiona w taksówce $12 713,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 120,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:31
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 92
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 2:50
NRG-500 Najlepszy czas 2:12
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:52
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:46
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:08
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:56
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:56
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:29
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:09
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:34
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:53
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:36
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:06
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:24
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:23
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:33
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:22
Najlepszy czas w World War Aces 2:58
Najlepszy czas w Barnstorming 5:33
Najlepszy czas w Military Service 5:23
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:22
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:36
Najlepszy czas w Heli Hell 5:17

Get Stats Like These!