About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Holandish
Last Updated: 06/25/05 13:23
Viewed 11962 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9028)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 58:40
Þaidime praëjusios dienos 244 dienos
Þaidimas iðsaugotas 377
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 137
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 261 bandymø
55.56%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 13
Tolimiausias metimas 77.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4450
Þaidëjo statistikos
Storumas 29%
Iðtvermë 100%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 64
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 16
Viso nuþudyta gaujø nariø 20
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 738
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $85.760,00
Mados biudþetas $47.646,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.745,00
Kirpyklø biudþetas $1.950,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $18.465,00
Maisto biudþetas $1.365,00
Visas apsipirkimo biudþetas $155.981,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $34.002.072,00
Loðimuose laimëti pinigai $21.276.200,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $12.725.872,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 25
Parduota pavogtø dalykø 33
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.140,00
Didþiausias vagysèiø grobis $9.680,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19007 ið 28568
66.53%
Sunaudota sprogmenø (kg) 282
Tavo nuþudyti þmonës 2478
Kitø nuþudyti þmonës 432
Nuþudyti nusikaltëliai 74
Nuþudyti gaujø nariai 686
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1826
Sunaikinti automobiliai/motociklai 635
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 109
Pridaryta þalos uþ $2.232.110,00
Perðautos padangos 232
Ðûviai á galvà 376
Sukelti gaisrai 587
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 439
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 238
Paisekimas 55.56%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6233.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 33
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1418º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2.22ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 239.24ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 175.94ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:22
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8035399.94ft
Pësèiomis nueita 732600.94ft
Plaukte nuplaukta 10960.23ft
Automobiliu nuvaþiuota 4135098.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 202729.70ft
Motociklu nuvaþiuota 1398200.63ft
Laivu nuplaukta 388891.94ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 288553.31ft
Lëktuvu nuskrista 717274.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 161090.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:10
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:21
Skrydþiø laikas 1:38
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 79
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 132
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 103
Taksi uþdirbti pinigai $12.713,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.120,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:31
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 92
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 2:50
NRG-500 geriausias laikas 2:12
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:52
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:46
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:53
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:08
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:56
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:56
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:29
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:09
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:38
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:34
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:53
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:36
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:06
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:24
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:23
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:33
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:22
Geriausias laikas - World War Aces 2:58
Geriausias laikas - Barnstorming 5:33
Geriausias laikas - Military Service 5:23
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:22
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:36
Geriausias laikas - Heli Hell 5:17

Get Stats Like These!