About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Harnetty
Last Updated: 06/28/05 12:19
Viewed 13962 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.22%
Ranking kryminalny Shooter (6267)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 28:48
Miniête dni w grze 134 dni
Iloœæ zapisañ gry 231
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 210
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
100 po 108 próbach
92.59%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6720
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 11%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 80%
Seksapil 41%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 40%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 38%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 1.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 42
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 77.36%
Utrzymane terytoria 41
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 41
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 24
Zabici zrekrutowani 12
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 36
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1386
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $171 800,00
Kasa wydana na modê $22 760,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 350,00
Kasa wydana na jedzenie $420,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $197 880,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $266 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $213,00
Kasa wygrana w kasynach $4,00
Kasa przegrana w kasynach $209,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12898 z 25707
50.17%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 82
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2347
Ludzie zniszczeni przez innych 321
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1345
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2218
Zniszczone pojazdy ziemne 732
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 107
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 853 740,00
Liczba przebitych kó³ 115
Liczba strza³ów w g³owê 811
Wywo³ane po¿ary 251
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 211
Liczba straconych gwiazdek 169
EfektywnoϾ 92.59%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 266.67ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 319º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1770.96ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:24
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 107.32ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 50.06ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3651608.96ft
Dystans pokonany na nogach 424980.03ft
Dystans pokonany wp³aw 10708.09ft
Dystans pokonany samochodem 2154677.75ft
Dystans pokonany rowerem 59156.81ft
Dystans pokonany motocyklem 434359.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 15161.92ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 86182.98ft
Dystans pokonany samolotem 379852.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 61063.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 25466.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:35
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:12
Czas lotu 0:43
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 8 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:19
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!