About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Harnetty
Last Updated: 06/28/05 12:19
Viewed 14050 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.22%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6267)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 28:48
Þaidime praëjusios dienos 134 dienos
Þaidimas iðsaugotas 231
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 210
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
100 ið 108 bandymø
92.59%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6720
Þaidëjo statistikos
Storumas 11%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 80%
Seksualumas 41%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 40%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 38%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 1.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 77.36%
Priklausanèios teritorijos 41
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 41
Verbuoti gaujos nariai 24
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 12
Viso nuþudyta gaujø nariø 36
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1386
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $171.800,00
Mados biudþetas $22.760,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.350,00
Maisto biudþetas $420,00
Visas apsipirkimo biudþetas $197.880,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $266.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $213,00
Loðimuose laimëti pinigai $4,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $209,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12898 ið 25707
50.17%
Sunaudota sprogmenø (kg) 82
Tavo nuþudyti þmonës 2347
Kitø nuþudyti þmonës 321
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 1345
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2218
Sunaikinti automobiliai/motociklai 732
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 107
Pridaryta þalos uþ $1.853.740,00
Perðautos padangos 115
Ðûviai á galvà 811
Sukelti gaisrai 251
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 211
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 169
Paisekimas 92.59%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 319º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1770.96ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:24
Toliausiai ant priekinio rato 107.32ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 50.06ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3651608.96ft
Pësèiomis nueita 424980.03ft
Plaukte nuplaukta 10708.09ft
Automobiliu nuvaþiuota 2154677.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 59156.81ft
Motociklu nuvaþiuota 434359.25ft
Laivu nuplaukta 15161.92ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 86182.98ft
Lëktuvu nuskrista 379852.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 61063.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 25466.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:35
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:09
Laikas su raketine kuprine 0:12
Skrydþiø laikas 0:43
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 8 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:19
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!