About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: H4L
Last Updated: 09/11/05 15:38
Viewed 13900 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 63.64%
Ranking kryminalny Shooter (6811)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 45:07
Miniête dni w grze 183 dni
Iloœæ zapisañ gry 193
Liczba odwiedzin w szpitalu 38
Razy utopiony 1
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 130
Przemalowania samochodów 64
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 230 próbach
44.35%
Zamalowane tagi 39 out of 100
39%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 18 out of 50
36%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 14
Najdalszy skok na rowerze 145.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4510
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 47%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 59%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 88%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 15.00%
Postêp z Michelle 35.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 35.00%
Postêp z Katie 40.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 22
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 30.19%
Utrzymane terytoria 16
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 16
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 25
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 34
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 796
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $708 180,00
Kasa wydana na modê $1 817,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 345,00
Kasa wydana na fryzjera $670,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $26 115,00
Kasa wydana na jedzenie $1 008,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $738 835,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $350 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9 174 408,00
Kasa wygrana w kasynach $8 326 756,00
Kasa przegrana w kasynach $847 652,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200 000,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 5
Kasa zarobiona na w³amaniach $500,00
Najwiêkszy ³up $500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15933 z 29380
54.23%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 164
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2791
Ludzie zniszczeni przez innych 530
Zniszczeni kryminaliœci 53
Zniszczeni cz³onkowie gangów 744
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1813
Zniszczone pojazdy ziemne 512
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 108
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 182 812,00
Liczba przebitych kó³ 224
Liczba strza³ów w g³owê 704
Wywo³ane po¿ary 508
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 466
Liczba straconych gwiazdek 298
EfektywnoϾ 44.35%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 273.33ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 359º
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 412.38ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 200.80ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:15
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:15
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6464196.76ft
Dystans pokonany na nogach 555658.50ft
Dystans pokonany wp³aw 19830.82ft
Dystans pokonany samochodem 2937228.75ft
Dystans pokonany rowerem 68265.77ft
Dystans pokonany motocyklem 1885650.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 60836.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 102424.96ft
Dystans pokonany samolotem 657540.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 170500.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6260.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 22:07
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 3
Kryminaliœci zabici w Vigilante 18
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 10
Ugaszone po¿ary 84
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 120
Kasa zarobiona w taksówce $1 029,00
Podwiezieni pasa¿erowie 12
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 22 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 21
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 21
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 5
Najlepszy czas w Little Loop 1:07
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 6
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:28
Najlepsza pozycja w City Circuit 4
Najlepszy czas w City Circuit 2:14
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:01
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:31
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!