About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: H4L
Last Updated: 09/11/05 15:38
Viewed 13902 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 63.64%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6811)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 45:07
Þaidime praëjusios dienos 183 dienos
Þaidimas iðsaugotas 193
Apsilankymai ligoninëje 38
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 130
Perdaþyti automobiliai 64
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 230 bandymø
44.35%
Perpurkðti grafitai 39 out of 100
39%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 18 out of 50
36%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 14
Tolimiausias metimas 145.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4510
Þaidëjo statistikos
Storumas 47%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 59%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 88%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 15.00%
Progresas su Michelle 35.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 35.00%
Progresas su Katie 40.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 22
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 30.19%
Priklausanèios teritorijos 16
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 16
Verbuoti gaujos nariai 25
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 34
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 796
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $708.180,00
Mados biudþetas $1.817,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.345,00
Kirpyklø biudþetas $670,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $26.115,00
Maisto biudþetas $1.008,00
Visas apsipirkimo biudþetas $738.835,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.000,00
Nuosavybës biudþetas $350.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $9.174.408,00
Loðimuose laimëti pinigai $8.326.756,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $847.652,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 5
Vagystëmis uþdirbti pinigai $500,00
Didþiausias vagysèiø grobis $500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15933 ið 29380
54.23%
Sunaudota sprogmenø (kg) 164
Tavo nuþudyti þmonës 2791
Kitø nuþudyti þmonës 530
Nuþudyti nusikaltëliai 53
Nuþudyti gaujø nariai 744
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1813
Sunaikinti automobiliai/motociklai 512
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 108
Pridaryta þalos uþ $2.182.812,00
Perðautos padangos 224
Ðûviai á galvà 704
Sukelti gaisrai 508
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 466
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 298
Paisekimas 44.35%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 273.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 359º
Rasti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 412.38ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 200.80ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:15
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:15
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6464196.76ft
Pësèiomis nueita 555658.50ft
Plaukte nuplaukta 19830.82ft
Automobiliu nuvaþiuota 2937228.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 68265.77ft
Motociklu nuvaþiuota 1885650.75ft
Laivu nuplaukta 60836.77ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 102424.96ft
Lëktuvu nuskrista 657540.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 170500.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6260.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:07
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:35
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:09
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 18
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 10
Uþgesinti gaisrai 84
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 120
Taksi uþdirbti pinigai $1.029,00
Nuveþti keleiviai 12
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 22 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 21
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 21
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 5
Geriausias laikas - Little Loop 1:07
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 6
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:28
Aukðèiausia vieta - City Circuit 4
Geriausias laikas - City Circuit 2:14
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:01
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!