About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Grunty
Last Updated: 10/20/06 14:58
Viewed 11186 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8082)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 85:20
Miniête dni w grze 333 dni
Iloœæ zapisañ gry 482
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 149
Przemalowania samochodów 43
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 402
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 253 próbach
56.92%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 26.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5580
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 15%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 15
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 92.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 58.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 21
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 39.62%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 106
Zabici zrekrutowani 33
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 172
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 749
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $653 400,00
Kasa wydana na modê $317,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $37 573,00
Kasa wydana na jedzenie $1 457,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $691 447,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $25 008 732,00
Kasa wygrana w kasynach $37 292 300,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $9 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 36
Liczba sprzedanych ³upów 36
Kasa zarobiona na w³amaniach $25 920,00
Najwiêkszy ³up $25 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25659 z 32212
79.66%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 158
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3184
Ludzie zniszczeni przez innych 735
Zniszczeni kryminaliœci 113
Zniszczeni cz³onkowie gangów 789
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2860
Zniszczone pojazdy ziemne 924
Zniczone ³odzie 13
Zniszczone helikoptery i samoloty 133
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 829 937,00
Liczba przebitych kó³ 323
Liczba strza³ów w g³owê 728
Wywo³ane po¿ary 485
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 557
Liczba straconych gwiazdek 324
EfektywnoϾ 56.92%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 72
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 3340º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 211.94ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 41.88ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:29
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:13
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8325428.33ft
Dystans pokonany na nogach 736935.88ft
Dystans pokonany wp³aw 44197.09ft
Dystans pokonany samochodem 3911997.50ft
Dystans pokonany rowerem 286650.09ft
Dystans pokonany motocyklem 2079044.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 183506.69ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 275905.31ft
Dystans pokonany samolotem 749087.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 53413.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4690.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:09
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:43
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 4:52
Czas lotu 1:48
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 89
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $9 708,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 875,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 30:28
Dostarczone paczki 55
Pstrykniête zdjêcia 107
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 43
BMX Najlepszy czas 5:10
NRG-500 Najlepszy czas 12:58
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:21
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:33
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:01
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:10
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:53
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:47
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:55
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:27
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 1:55
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:36
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:50
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:01
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:59
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:07
Najlepszy czas w World War Aces 2:53
Najlepszy czas w Barnstorming 6:47
Najlepszy czas w Military Service 16:40
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:05
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 9:38
Najlepszy czas w Heli Hell 14:24

Get Stats Like These!