About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Grunty
Last Updated: 10/20/06 14:58
Viewed 11123 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8082)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 85:20
Þaidime praëjusios dienos 333 dienos
Þaidimas iðsaugotas 482
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 149
Perdaþyti automobiliai 43
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 402
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 253 bandymø
56.92%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 26.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5580
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 100%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 15
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 92.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 58.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 21
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 39.62%
Priklausanèios teritorijos 21
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 106
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 33
Viso nuþudyta gaujø nariø 172
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 749
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $653.400,00
Mados biudþetas $317,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.250,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $37.573,00
Maisto biudþetas $1.457,00
Visas apsipirkimo biudþetas $691.447,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $25.008.732,00
Loðimuose laimëti pinigai $37.292.300,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $9.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 36
Parduota pavogtø dalykø 36
Vagystëmis uþdirbti pinigai $25.920,00
Didþiausias vagysèiø grobis $25.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25659 ið 32212
79.66%
Sunaudota sprogmenø (kg) 158
Tavo nuþudyti þmonës 3184
Kitø nuþudyti þmonës 735
Nuþudyti nusikaltëliai 113
Nuþudyti gaujø nariai 789
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2860
Sunaikinti automobiliai/motociklai 924
Sunaikinti laivai 13
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 133
Pridaryta þalos uþ $3.829.937,00
Perðautos padangos 323
Ðûviai á galvà 728
Sukelti gaisrai 485
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 557
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 324
Paisekimas 56.92%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 72
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 3340º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 211.94ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 41.88ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:29
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:13
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8325428.33ft
Pësèiomis nueita 736935.88ft
Plaukte nuplaukta 44197.09ft
Automobiliu nuvaþiuota 3911997.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 286650.09ft
Motociklu nuvaþiuota 2079044.50ft
Laivu nuplaukta 183506.69ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 275905.31ft
Lëktuvu nuskrista 749087.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 53413.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4690.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:09
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:43
Laikas su raketine kuprine 4:52
Skrydþiø laikas 1:48
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 89
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $9.708,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.875,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 30:28
Pristatyti siuntiniai 55
Padarytos nuotraukos 107
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 43
BMX geriausias laikas 5:10
NRG-500 geriausias laikas 12:58
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:21
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:33
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:01
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:10
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:53
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:47
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:37
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:55
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:27
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 1:55
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:36
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:50
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:01
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:59
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:07
Geriausias laikas - World War Aces 2:53
Geriausias laikas - Barnstorming 6:47
Geriausias laikas - Military Service 16:40
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:05
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 9:38
Geriausias laikas - Heli Hell 14:24

Get Stats Like These!