About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: GothicEricT
Last Updated: 07/23/05 20:32
Viewed 12922 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Shot Caller (180981)
Ostatnia Wykonana Misja Chopper Checkpoint
Czas grania 85:22
Miniête dni w grze 348 dni
Iloœæ zapisañ gry 551
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 96
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 276 próbach
52.9%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3320
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 64%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 72%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 21
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 71.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 6.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 136
Zabici zrekrutowani 71
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 175
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1795
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 312 260,00
Kasa wydana na modê $975,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 782,00
Kasa wydana na fryzjera $80,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $87 416,00
Kasa wydana na jedzenie $832,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 397 745,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $73 189 624,00
Kasa wygrana w kasynach $651 609 600,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $49 320 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 15
Liczba sprzedanych ³upów 34
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 920,00
Najwiêkszy ³up $8 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
26903 z 49207
54.67%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 138
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4201
Ludzie zniszczeni przez innych 703
Zniszczeni kryminaliœci 127
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1813
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3777
Zniszczone pojazdy ziemne 1311
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 1876
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 517 229,00
Liczba przebitych kó³ 395
Liczba strza³ów w g³owê 632
Wywo³ane po¿ary 2440
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 634
Liczba straconych gwiazdek 326
EfektywnoϾ 52.9%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1189º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 10.05ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 1026.04ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 360406880.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 27:41
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 28:21
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 13671659.43ft
Dystans pokonany na nogach 914875.81ft
Dystans pokonany wp³aw 39642.10ft
Dystans pokonany samochodem 7557100.50ft
Dystans pokonany rowerem 446440.66ft
Dystans pokonany motocyklem 3065352.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 101069.09ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 707.78ft
Dystans pokonany helikopterem 371829.00ft
Dystans pokonany samolotem 1085531.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 82896.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6213.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:30
Czas lotu 2:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 93
Kasa zarobiona w taksówce $8 749,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 435,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $19 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:41
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 78
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 3:09
NRG-500 Najlepszy czas 2:37
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:04
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:43
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:29
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:47
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:35
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:33
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:35
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:01
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:41
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:26
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 4:07
Najlepszy czas w Barnstorming 6:27
Najlepszy czas w Military Service 16:28
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:07
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:10
Najlepszy czas w Heli Hell 7:52

Get Stats Like These!