About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: GothicEricT
Last Updated: 07/23/05 20:32
Viewed 12958 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Shot Caller (180981)
Paskutinë Pereita Misija Chopper Checkpoint
Þaidimo laikas 85:22
Þaidime praëjusios dienos 348 dienos
Þaidimas iðsaugotas 551
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 96
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 276 bandymø
52.9%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3320
Þaidëjo statistikos
Storumas 64%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 72%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 21
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 71.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 6.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 136
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 71
Viso nuþudyta gaujø nariø 175
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1795
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.312.260,00
Mados biudþetas $975,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.782,00
Kirpyklø biudþetas $80,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $87.416,00
Maisto biudþetas $832,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.397.745,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $73.189.624,00
Loðimuose laimëti pinigai $651.609.600,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $49.320.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 15
Parduota pavogtø dalykø 34
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.920,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
26903 ið 49207
54.67%
Sunaudota sprogmenø (kg) 138
Tavo nuþudyti þmonës 4201
Kitø nuþudyti þmonës 703
Nuþudyti nusikaltëliai 127
Nuþudyti gaujø nariai 1813
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3777
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1311
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1876
Pridaryta þalos uþ $7.517.229,00
Perðautos padangos 395
Ðûviai á galvà 632
Sukelti gaisrai 2440
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 634
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 326
Paisekimas 52.9%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1189º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 10.05ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 1026.04ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:14
Toliausiai dviem ratais 360406880.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 27:41
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 28:21
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 13671659.43ft
Pësèiomis nueita 914875.81ft
Plaukte nuplaukta 39642.10ft
Automobiliu nuvaþiuota 7557100.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 446440.66ft
Motociklu nuvaþiuota 3065352.75ft
Laivu nuplaukta 101069.09ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 707.78ft
Sraigtasparniu nuskrista 371829.00ft
Lëktuvu nuskrista 1085531.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 82896.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6213.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:31
Laikas su raketine kuprine 0:30
Skrydþiø laikas 2:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 93
Taksi uþdirbti pinigai $8.749,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.435,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $19.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 23:41
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 78
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 3:09
NRG-500 geriausias laikas 2:37
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:35
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:59
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:04
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:43
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:29
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:47
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:35
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:33
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:35
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:01
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:41
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:26
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:21
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 4:07
Geriausias laikas - Barnstorming 6:27
Geriausias laikas - Military Service 16:28
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:07
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:10
Geriausias laikas - Heli Hell 7:52

Get Stats Like These!