About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ghost9876
Last Updated: 06/22/05 07:18
Viewed 16871 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 63.10%
Ranking kryminalny Shooter (5487)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 23:39
Miniête dni w grze 112 dni
Iloœæ zapisañ gry 213
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 112
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
100 po 128 próbach
78.13%
Zamalowane tagi 12 out of 100
12%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 10.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2120
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 28%
Wytrzyma³oœæ 58%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 21%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 60%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 17.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 22
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 39.62%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 19
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 18
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 662
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $55 980,00
Kasa wydana na modê $28 709,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 184,00
Kasa wydana na fryzjera $3 020,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $304,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $90 197,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $412 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $15,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $15,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9973 z 19136
52.12%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 90
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1814
Ludzie zniszczeni przez innych 251
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 631
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1699
Zniszczone pojazdy ziemne 434
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 94
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 015 352,00
Liczba przebitych kó³ 66
Liczba strza³ów w g³owê 677
Wywo³ane po¿ary 1620
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 208
Liczba straconych gwiazdek 140
EfektywnoϾ 78.13%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 296.67ft
Najwy¿szy skok 19
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 520º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.14ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 247.08ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:30
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:30
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3171949.99ft
Dystans pokonany na nogach 415441.09ft
Dystans pokonany wp³aw 11013.84ft
Dystans pokonany samochodem 1237215.63ft
Dystans pokonany rowerem 62837.49ft
Dystans pokonany motocyklem 710561.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 19621.82ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 226137.52ft
Dystans pokonany samolotem 446790.66ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 30010.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 12320.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:26
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:15
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 1:20
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 19
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:58
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:11
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!