About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ghost9876
Last Updated: 06/22/05 07:18
Viewed 16846 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 63.10%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5487)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 23:39
Þaidime praëjusios dienos 112 dienos
Þaidimas iðsaugotas 213
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 112
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
100 ið 128 bandymø
78.13%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 10.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2120
Þaidëjo statistikos
Storumas 28%
Iðtvermë 58%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 21%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 60%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 17.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 22
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 39.62%
Priklausanèios teritorijos 21
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 19
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 18
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 662
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $55.980,00
Mados biudþetas $28.709,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.184,00
Kirpyklø biudþetas $3.020,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $304,00
Visas apsipirkimo biudþetas $90.197,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $412.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $15,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $15,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9973 ið 19136
52.12%
Sunaudota sprogmenø (kg) 90
Tavo nuþudyti þmonës 1814
Kitø nuþudyti þmonës 251
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 631
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1699
Sunaikinti automobiliai/motociklai 434
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 94
Pridaryta þalos uþ $2.015.352,00
Perðautos padangos 66
Ðûviai á galvà 677
Sukelti gaisrai 1620
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 208
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 140
Paisekimas 78.13%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 296.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 19
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 520º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.14ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 247.08ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:30
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:30
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3171949.99ft
Pësèiomis nueita 415441.09ft
Plaukte nuplaukta 11013.84ft
Automobiliu nuvaþiuota 1237215.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 62837.49ft
Motociklu nuvaþiuota 710561.94ft
Laivu nuplaukta 19621.82ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 226137.52ft
Lëktuvu nuskrista 446790.66ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 30010.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 12320.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:26
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:15
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 1:20
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 19
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:58
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:11
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!