About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Gee
Last Updated: 07/25/05 22:25
Viewed 12996 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.33%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6622)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 57:19
Þaidime praëjusios dienos 211 dienos
Þaidimas iðsaugotas 225
Apsilankymai ligoninëje 23
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 40
Perdaþyti automobiliai 29
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
108 ið 176 bandymø
61.36%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 54.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5050
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 72%
Raumenys 14%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 31
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 16
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 28.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 35
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 27
Verbuoti gaujos nariai 67
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 38
Viso nuþudyta gaujø nariø 88
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1229
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $41.840,00
Mados biudþetas $6.562,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.529,00
Kirpyklø biudþetas $1.440,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $69.440,00
Maisto biudþetas $354,00
Visas apsipirkimo biudþetas $117.165,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.500,00
Nuosavybës biudþetas $803.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $184,00
Loðimuose laimëti pinigai $340,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12234 ið 22230
55.03%
Sunaudota sprogmenø (kg) 415
Tavo nuþudyti þmonës 2558
Kitø nuþudyti þmonës 583
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 1144
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2040
Sunaikinti automobiliai/motociklai 430
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $1.663.941,00
Perðautos padangos 175
Ðûviai á galvà 840
Sukelti gaisrai 533
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 327
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 211
Paisekimas 61.36%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 270.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 365º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.05ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 300.29ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:52
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:52
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7493598.79ft
Pësèiomis nueita 894625.94ft
Plaukte nuplaukta 16345.06ft
Automobiliu nuvaþiuota 3836300.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 193641.84ft
Motociklu nuvaþiuota 1174313.75ft
Laivu nuplaukta 61825.29ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 73789.66ft
Lëktuvu nuskrista 1210977.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 31780.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:06
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 1:48
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $16.215,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 20
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:35
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:01
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:54
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:54
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:52
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!