About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: GRTF
Last Updated: 10/10/06 15:06
Viewed 11326 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 93.58%
Ranking kryminalny Hoo-rider (15935)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 101:41
Miniête dni w grze 406 dni
Iloœæ zapisañ gry 583
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 132
Przemalowania samochodów 96
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
132 po 268 próbach
49.25%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 46 out of 50
92%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 4.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5270
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 56%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 27
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 7
Postêp z Denise 59.00%
Postêp z Michelle 64.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 31.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 37.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 130
Zabici zrekrutowani 53
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 104
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2061
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $226 440,00
Kasa wydana na modê $7 015,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $510,00
Kasa wydana na dziwki $112,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $85 065,00
Kasa wydana na jedzenie $966,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $312 946,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $19 676 824,00
Kasa wygrana w kasynach $35 863 064,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $12 480 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 370 000,00
Iloœc zrabowanych domów 10
Liczba sprzedanych ³upów 46
Kasa zarobiona na w³amaniach $13 200,00
Najwiêkszy ³up $5 120,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25147 z 38666
65.04%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 241
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5438
Ludzie zniszczeni przez innych 851
Zniszczeni kryminaliœci 191
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1960
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4893
Zniszczone pojazdy ziemne 1501
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 179
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 768 558,00
Liczba przebitych kó³ 529
Liczba strza³ów w g³owê 1962
Wywo³ane po¿ary 699
Policja
Iloœæ ³apówek 35
Liczba zdobytych gwiazdek 914
Liczba straconych gwiazdek 571
EfektywnoϾ 49.25%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1056º
Unikalne skoki znalezione 15 out of 70
21.43%
Unikalne skoki wykonane 12 out of 70
17.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1270.21ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 183.94ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 246.45ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:40
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:40
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12570628.29ft
Dystans pokonany na nogach 1276705.75ft
Dystans pokonany wp³aw 52110.70ft
Dystans pokonany samochodem 7168250.00ft
Dystans pokonany rowerem 236184.47ft
Dystans pokonany motocyklem 1777648.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 121157.59ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.01ft
Dystans pokonany helikopterem 449750.03ft
Dystans pokonany samolotem 1401781.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 85626.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1413.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:11
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:30
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 5:34
Czas lotu 3:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 91
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 80
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 94
Kasa zarobiona w taksówce $16 824,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $28 005,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $4 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 4
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:43
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 118
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 15:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:58
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:27
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:20
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 4:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:15
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 14:50
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:13
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:26
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:40
Najlepszy czas w World War Aces 3:34
Najlepszy czas w Barnstorming 7:53
Najlepszy czas w Military Service 7:22
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:38
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:56
Najlepszy czas w Heli Hell 9:55

Get Stats Like These!