About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: GRTF
Last Updated: 10/10/06 15:06
Viewed 11306 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 93.58%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (15935)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 101:41
Þaidime praëjusios dienos 406 dienos
Þaidimas iðsaugotas 583
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 132
Perdaþyti automobiliai 96
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
132 ið 268 bandymø
49.25%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 46 out of 50
92%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 4.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5270
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 56%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 27
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 7
Progresas su Denise 59.00%
Progresas su Michelle 64.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 31.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 37.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 130
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 53
Viso nuþudyta gaujø nariø 104
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2061
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $226.440,00
Mados biudþetas $7.015,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $510,00
Prostituèiø biudþetas $112,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $85.065,00
Maisto biudþetas $966,00
Visas apsipirkimo biudþetas $312.946,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $19.676.824,00
Loðimuose laimëti pinigai $35.863.064,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $12.480.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.370.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 10
Parduota pavogtø dalykø 46
Vagystëmis uþdirbti pinigai $13.200,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.120,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25147 ið 38666
65.04%
Sunaudota sprogmenø (kg) 241
Tavo nuþudyti þmonës 5438
Kitø nuþudyti þmonës 851
Nuþudyti nusikaltëliai 191
Nuþudyti gaujø nariai 1960
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4893
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1501
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 179
Pridaryta þalos uþ $6.768.558,00
Perðautos padangos 529
Ðûviai á galvà 1962
Sukelti gaisrai 699
Policija
policijos kyðiai 35
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 914
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 571
Paisekimas 49.25%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1056º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1270.21ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 183.94ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 246.45ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:40
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:40
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12570628.29ft
Pësèiomis nueita 1276705.75ft
Plaukte nuplaukta 52110.70ft
Automobiliu nuvaþiuota 7168250.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 236184.47ft
Motociklu nuvaþiuota 1777648.50ft
Laivu nuplaukta 121157.59ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.01ft
Sraigtasparniu nuskrista 449750.03ft
Lëktuvu nuskrista 1401781.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 85626.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1413.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:11
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:30
Laikas su raketine kuprine 5:34
Skrydþiø laikas 3:16
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 91
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 80
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 94
Taksi uþdirbti pinigai $16.824,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $28.005,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $4.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 4
Karjere uþtruktas laikas 23:43
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 118
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 15:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:58
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:27
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:01
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:20
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 4:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:15
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 14:50
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:13
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:26
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:40
Geriausias laikas - World War Aces 3:34
Geriausias laikas - Barnstorming 7:53
Geriausias laikas - Military Service 7:22
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:38
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:56
Geriausias laikas - Heli Hell 9:55

Get Stats Like These!