About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: GROCHU
Last Updated: 06/28/05 19:53
Viewed 11235 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 72.73%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8814)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 47:16
Miniête dni w grze 195 dni
Iloœæ zapisañ gry 300
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 65
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
112 po 156 próbach
71.79%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4200
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 23%
Wytrzyma³oœæ 91%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 29%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 56%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 21
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 25.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 118
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 62
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1858
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $195 440,00
Kasa wydana na modê $110 397,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 872,00
Kasa wydana na fryzjera $2 330,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $71 095,00
Kasa wydana na jedzenie $512,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $377 946,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $656 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16701 z 28483
58.63%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 82
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3603
Ludzie zniszczeni przez innych 358
Zniszczeni kryminaliœci 149
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1821
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3354
Zniszczone pojazdy ziemne 559
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 132
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 283 794,00
Liczba przebitych kó³ 137
Liczba strza³ów w g³owê 1343
Wywo³ane po¿ary 729
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 333
Liczba straconych gwiazdek 189
EfektywnoϾ 71.79%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6236.67ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1075º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1535.97ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 264.25ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 209.40ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:03
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:36
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5954080.63ft
Dystans pokonany na nogach 585169.06ft
Dystans pokonany wp³aw 11461.33ft
Dystans pokonany samochodem 2874612.75ft
Dystans pokonany rowerem 264969.91ft
Dystans pokonany motocyklem 1249672.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 23900.73ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 149465.89ft
Dystans pokonany samolotem 758155.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 31340.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 5333.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:23
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:52
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:23
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $203,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 110,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:25
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 24
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:34
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!