About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: GROCHU
Last Updated: 06/28/05 19:53
Viewed 11252 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.73%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8814)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 47:16
Þaidime praëjusios dienos 195 dienos
Þaidimas iðsaugotas 300
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 65
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
112 ið 156 bandymø
71.79%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4200
Þaidëjo statistikos
Storumas 23%
Iðtvermë 91%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 29%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 56%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 21
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 25.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 118
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 62
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1858
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $195.440,00
Mados biudþetas $110.397,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.872,00
Kirpyklø biudþetas $2.330,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $71.095,00
Maisto biudþetas $512,00
Visas apsipirkimo biudþetas $377.946,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $656.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16701 ið 28483
58.63%
Sunaudota sprogmenø (kg) 82
Tavo nuþudyti þmonës 3603
Kitø nuþudyti þmonës 358
Nuþudyti nusikaltëliai 149
Nuþudyti gaujø nariai 1821
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3354
Sunaikinti automobiliai/motociklai 559
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 132
Pridaryta þalos uþ $2.283.794,00
Perðautos padangos 137
Ðûviai á galvà 1343
Sukelti gaisrai 729
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 333
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 189
Paisekimas 71.79%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6236.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1075º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1535.97ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:13
Toliausiai ant priekinio rato 264.25ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 209.40ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:03
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5954080.63ft
Pësèiomis nueita 585169.06ft
Plaukte nuplaukta 11461.33ft
Automobiliu nuvaþiuota 2874612.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 264969.91ft
Motociklu nuvaþiuota 1249672.13ft
Laivu nuplaukta 23900.73ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 149465.89ft
Lëktuvu nuskrista 758155.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 31340.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5333.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:23
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:52
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:23
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $203,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.110,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:25
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 24
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:34
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!