About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Fluffy
Last Updated: 06/19/05 18:19
Viewed 13263 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 87.70%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10082)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 63:45
Miniête dni w grze 276 dni
Iloœæ zapisañ gry 309
Liczba odwiedzin w szpitalu 77
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 72
Przemalowania samochodów 42
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
125 po 308 próbach
40.58%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 51.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4090
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 29%
Wytrzyma³oœæ 58%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 31%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 65%
Hazard 5%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 6.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 33.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 48
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 82.46%
Utrzymane terytoria 47
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 47
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 7
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 11
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1411
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $599 880,00
Kasa wydana na modê $1 457,00
Kasa wydana na tatua¿e $460,00
Kasa wydana na fryzjera $1 135,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $59 355,00
Kasa wydana na jedzenie $727,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $660 514,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 004 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $50 438,00
Kasa wygrana w kasynach $25 230,00
Kasa przegrana w kasynach $25 208,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $25 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25 000,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 2
Kasa zarobiona na w³amaniach $80,00
Najwiêkszy ³up $80,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17862 z 27972
63.86%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 151
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3000
Ludzie zniszczeni przez innych 506
Zniszczeni kryminaliœci 25
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1360
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2165
Zniszczone pojazdy ziemne 436
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 143
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 096 042,00
Liczba przebitych kó³ 181
Liczba strza³ów w g³owê 492
Wywo³ane po¿ary 848
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 556
Liczba straconych gwiazdek 328
EfektywnoϾ 40.58%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 745º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 217.99ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 238.13ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 196.06ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:07
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:08
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9068158.44ft
Dystans pokonany na nogach 682866.31ft
Dystans pokonany wp³aw 12220.76ft
Dystans pokonany samochodem 4917768.00ft
Dystans pokonany rowerem 152875.72ft
Dystans pokonany motocyklem 1907949.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 83908.56ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 180383.75ft
Dystans pokonany samolotem 1125542.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 4643.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:20
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:46
Czas lotu 2:11
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 152
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 109
Kasa zarobiona w taksówce $9 255,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $22 765,00
Poziom alfonsa 6
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $5 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:59
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 157
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:34
Najlepsza pozycja w dirt track 6
Najlepszy czas w dirt track 6:05
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 3
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:05
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:56
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:33
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:16
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 3
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:06
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:08
Najlepszy czas w World War Aces 3:35
Najlepszy czas w Barnstorming 5:55
Najlepszy czas w Military Service 7:29
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:49
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:20
Najlepszy czas w Heli Hell 11:26

Get Stats Like These!