About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Fluffy
Last Updated: 06/19/05 18:19
Viewed 13264 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 87.70%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10082)
Paskutinë Pereita Misija Grove 4 Life
Þaidimo laikas 63:45
Þaidime praëjusios dienos 276 dienos
Þaidimas iðsaugotas 309
Apsilankymai ligoninëje 77
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 72
Perdaþyti automobiliai 42
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
125 ið 308 bandymø
40.58%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 51.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4090
Þaidëjo statistikos
Storumas 29%
Iðtvermë 58%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 31%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 65%
Loðimai 5%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 6.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 33.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 48
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 82.46%
Priklausanèios teritorijos 47
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 47
Verbuoti gaujos nariai 7
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 11
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1411
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $599.880,00
Mados biudþetas $1.457,00
Tatuiruoèiø biudþetas $460,00
Kirpyklø biudþetas $1.135,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $59.355,00
Maisto biudþetas $727,00
Visas apsipirkimo biudþetas $660.514,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.004.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $50.438,00
Loðimuose laimëti pinigai $25.230,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $25.208,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $25.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 2
Vagystëmis uþdirbti pinigai $80,00
Didþiausias vagysèiø grobis $80,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17862 ið 27972
63.86%
Sunaudota sprogmenø (kg) 151
Tavo nuþudyti þmonës 3000
Kitø nuþudyti þmonës 506
Nuþudyti nusikaltëliai 25
Nuþudyti gaujø nariai 1360
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2165
Sunaikinti automobiliai/motociklai 436
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 143
Pridaryta þalos uþ $2.096.042,00
Perðautos padangos 181
Ðûviai á galvà 492
Sukelti gaisrai 848
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 556
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 328
Paisekimas 40.58%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 745º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 217.99ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 238.13ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 196.06ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:07
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:08
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9068158.44ft
Pësèiomis nueita 682866.31ft
Plaukte nuplaukta 12220.76ft
Automobiliu nuvaþiuota 4917768.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 152875.72ft
Motociklu nuvaþiuota 1907949.13ft
Laivu nuplaukta 83908.56ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 180383.75ft
Lëktuvu nuskrista 1125542.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 4643.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:20
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:46
Skrydþiø laikas 2:11
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 152
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 109
Taksi uþdirbti pinigai $9.255,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $22.765,00
Sàvadavimo lygis 6
Sàvadautos merginos 8
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $5.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 23:59
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 157
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:34
Aukðèiausia vieta - dirt track 6
Geriausias laikas - dirt track 6:05
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 3
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:05
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:56
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:33
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:16
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 3
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:47
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:19
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:08
Geriausias laikas - World War Aces 3:35
Geriausias laikas - Barnstorming 5:55
Geriausias laikas - Military Service 7:29
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:49
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:20
Geriausias laikas - Heli Hell 11:26

Get Stats Like These!