About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Flook
Last Updated: 06/28/05 10:32
Viewed 11004 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 36.36%
Ranking kryminalny Loc (3981)
Ostatnia Wykonana Misja Learning To Fly
Czas grania 19:46
Miniête dni w grze 76 dni
Iloœæ zapisañ gry 83
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 11
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 3
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
64 po 111 próbach
57.66%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 20lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3200
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 52%
Respekt 27%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 16%
Musku³y 87%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 32%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 20%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 15.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 6
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 11
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 148
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $47 800,00
Kasa wydana na modê $715,00
Kasa wydana na tatua¿e $200,00
Kasa wydana na fryzjera $1 230,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $81,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $50 026,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $110 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $50,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4045 z 7994
50.6%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 148
Ludzie zniszczeni przez ciebie 901
Ludzie zniszczeni przez innych 208
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 119
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 585
Zniszczone pojazdy ziemne 182
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 94
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 047 397,00
Liczba przebitych kó³ 66
Liczba strza³ów w g³owê 291
Wywo³ane po¿ary 586
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 157
Liczba straconych gwiazdek 117
EfektywnoϾ 57.66%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 206.67ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 364º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 75.98ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2197263.5ft
Dystans pokonany na nogach 223307.03ft
Dystans pokonany wp³aw 14292.01ft
Dystans pokonany samochodem 1352054.25ft
Dystans pokonany rowerem 20431.15ft
Dystans pokonany motocyklem 300688.16ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 21059.46ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 55078.86ft
Dystans pokonany samolotem 182815.91ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 18080.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9456.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:01
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:08
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:27
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 3
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!