About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Firebird
Last Updated: 06/19/05 22:27
Viewed 11716 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 16.04%
Ranking kryminalny Playa Partner (1047)
Ostatnia Wykonana Misja Reuniting The Families
Czas grania 15:05
Miniête dni w grze 56 dni
Iloœæ zapisañ gry 57
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 32
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
26 po 33 próbach
78.79%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 15 out of 50
30%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 19
Najdalszy skok na rowerze 142.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4240
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 12%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 51%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 17%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 10%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 50%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 70%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 70.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 13
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 45.28%
Utrzymane terytoria 24
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 24
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 24
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 18
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 461
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $542,00
Kasa wydana na tatua¿e $550,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $115,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $2 357,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $20 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 7
Kasa zarobiona na w³amaniach $980,00
Najwiêkszy ³up $980,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
1984 z 3570
55.57%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 160
Ludzie zniszczeni przez ciebie 654
Ludzie zniszczeni przez innych 156
Zniszczeni kryminaliœci 0
Zniszczeni cz³onkowie gangów 404
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 598
Zniszczone pojazdy ziemne 83
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 1
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $255 785,00
Liczba przebitych kó³ 69
Liczba strza³ów w g³owê 246
Wywo³ane po¿ary 133
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 83
Liczba straconych gwiazdek 71
EfektywnoϾ 78.79%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 226.67ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 437º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1120.87ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:34
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1471883.43ft
Dystans pokonany na nogach 187612.11ft
Dystans pokonany wp³aw 8562.32ft
Dystans pokonany samochodem 592889.44ft
Dystans pokonany rowerem 109906.98ft
Dystans pokonany motocyklem 486752.59ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 68866.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 17293.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 1
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!