About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Firebird
Last Updated: 06/19/05 22:27
Viewed 11732 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 16.04%
Nusikaltëlio reitingas Playa Partner (1047)
Paskutinë Pereita Misija Reuniting The Families
Þaidimo laikas 15:05
Þaidime praëjusios dienos 56 dienos
Þaidimas iðsaugotas 57
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 32
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
26 ið 33 bandymø
78.79%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 15 out of 50
30%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 19
Tolimiausias metimas 142.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4240
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 100%
Pagarba 51%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 17%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 10%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 50%
Dviraèiø vairavimo gabumai 70%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 70.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 13
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 45.28%
Priklausanèios teritorijos 24
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 24
Verbuoti gaujos nariai 24
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 18
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 461
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $542,00
Tatuiruoèiø biudþetas $550,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $115,00
Visas apsipirkimo biudþetas $2.357,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $20.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 7
Vagystëmis uþdirbti pinigai $980,00
Didþiausias vagysèiø grobis $980,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
1984 ið 3570
55.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 160
Tavo nuþudyti þmonës 654
Kitø nuþudyti þmonës 156
Nuþudyti nusikaltëliai 0
Nuþudyti gaujø nariai 404
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 598
Sunaikinti automobiliai/motociklai 83
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1
Pridaryta þalos uþ $255.785,00
Perðautos padangos 69
Ðûviai á galvà 246
Sukelti gaisrai 133
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 83
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 71
Paisekimas 78.79%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 226.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 437º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1120.87ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:34
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1471883.43ft
Pësèiomis nueita 187612.11ft
Plaukte nuplaukta 8562.32ft
Automobiliu nuvaþiuota 592889.44ft
Dviraèiu nuvaþiuota 109906.98ft
Motociklu nuvaþiuota 486752.59ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 68866.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 17293.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:04
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 1
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!