About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Filu
Last Updated: 06/27/05 12:14
Viewed 12351 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9596)
Paskutinë Pereita Misija Lv Ringroad
Þaidimo laikas 42:09
Þaidime praëjusios dienos 195 dienos
Þaidimas iðsaugotas 361
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 55
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 166 bandymø
86.75%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 90lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3540
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 100%
Pagarba 97%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 22
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 21
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 33.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 7
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 18
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1686
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $46.280,00
Mados biudþetas $152,00
Tatuiruoèiø biudþetas $50,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $16.020,00
Maisto biudþetas $479,00
Visas apsipirkimo biudþetas $62.531,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10653 ið 16808
63.38%
Sunaudota sprogmenø (kg) 902
Tavo nuþudyti þmonës 0
Kitø nuþudyti þmonës 380
Nuþudyti nusikaltëliai 91
Nuþudyti gaujø nariai 1621
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2874
Sunaikinti automobiliai/motociklai 640
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 138
Pridaryta þalos uþ $2.301.499,00
Perðautos padangos 117
Ðûviai á galvà 743
Sukelti gaisrai 1189
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 394
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 242
Paisekimas 86.75%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 31
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 729º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2038.36ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:26
Toliausiai ant priekinio rato 244.77ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 295.39ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:01
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6785819.49ft
Pësèiomis nueita 563208.19ft
Plaukte nuplaukta 17637.19ft
Automobiliu nuvaþiuota 3251926.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 258194.03ft
Motociklu nuvaþiuota 1245376.38ft
Laivu nuplaukta 52789.13ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 408507.63ft
Lëktuvu nuskrista 973200.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 3156.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 11823.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:26
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:25
Laikas su raketine kuprine 0:37
Skrydþiø laikas 2:10
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.451,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.195,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 19:43
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 92
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 32
BMX geriausias laikas 2:47
NRG-500 geriausias laikas 2:45
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:08
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:36
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:02
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:53
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:45
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:21
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:04
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:07
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:44
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:36
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:04
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:28
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:50
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:10
Geriausias laikas - World War Aces 1:57
Geriausias laikas - Barnstorming 4:49
Geriausias laikas - Military Service 4:14
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 2:40
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:59
Geriausias laikas - Heli Hell 3:52

Get Stats Like These!