About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: FastIkarus
Last Updated: 08/15/05 16:50
Viewed 12413 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 39.04%
Ranking kryminalny Loc (3953)
Ostatnia Wykonana Misja Highjack
Czas grania 24:06
Miniête dni w grze 82 dni
Iloœæ zapisañ gry 34
Liczba odwiedzin w szpitalu 21
Razy utopiony 2
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 69
Przemalowania samochodów 28
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
69 po 132 próbach
52.27%
Zamalowane tagi 18 out of 100
18%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach -2147483648kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 2
Najdalszy skok na rowerze 12.67m
Ostatni wynik w tañczeniu 2470
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 16%
Wytrzyma³oœæ 42%
Respekt 59%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 6%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 83%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 93%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 27.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 3.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 13
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 24
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 41
Zabici zrekrutowani 30
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 36
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 549
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $25 600,00
Kasa wydana na modê $1 250,00
Kasa wydana na tatua¿e $395,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $11 010,00
Kasa wydana na jedzenie $610,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $37 915,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $120 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 16
Kasa zarobiona na w³amaniach $2 720,00
Najwiêkszy ³up $2 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4995 z 11688
42.74%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 87
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1255
Ludzie zniszczeni przez innych 271
Zniszczeni kryminaliœci 7
Zniszczeni cz³onkowie gangów 498
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 785
Zniszczone pojazdy ziemne 161
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 87
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 021 890,00
Liczba przebitych kó³ 127
Liczba strza³ów w g³owê 578
Wywo³ane po¿ary 319
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 231
Liczba straconych gwiazdek 155
EfektywnoϾ 52.27%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 67.00m
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 525º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 80.26m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 14.07m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 845570.53m
Dystans pokonany na nogach 76974.58m
Dystans pokonany wp³aw 3095.15m
Dystans pokonany samochodem 580792.19m
Dystans pokonany rowerem 23989.14m
Dystans pokonany motocyklem 148253.56m
Dystans pokonany ³odzi¹ 10254.24m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 2.67m
Dystans pokonany samolotem 0.00m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 2209.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:27
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 890,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 8
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:46
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:45
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!