About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: FastIkarus
Last Updated: 08/15/05 16:50
Viewed 12415 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 39.04%
Nusikaltëlio reitingas Loc (3953)
Paskutinë Pereita Misija Highjack
Þaidimo laikas 24:06
Þaidime praëjusios dienos 82 dienos
Þaidimas iðsaugotas 34
Apsilankymai ligoninëje 21
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 69
Perdaþyti automobiliai 28
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
69 ið 132 bandymø
52.27%
Perpurkðti grafitai 18 out of 100
18%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys -2147483648kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 2
Tolimiausias metimas 12.67m
paskutinis ðokiø rezultatas 2470
Þaidëjo statistikos
Storumas 16%
Iðtvermë 42%
Pagarba 59%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 6%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 83%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 93%
Dviraèiø vairavimo gabumai 45%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 27.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 3.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 13
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 24
Verbuoti gaujos nariai 41
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 30
Viso nuþudyta gaujø nariø 36
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 549
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $25.600,00
Mados biudþetas $1.250,00
Tatuiruoèiø biudþetas $395,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $11.010,00
Maisto biudþetas $610,00
Visas apsipirkimo biudþetas $37.915,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.600,00
Nuosavybës biudþetas $120.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 16
Vagystëmis uþdirbti pinigai $2.720,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4995 ið 11688
42.74%
Sunaudota sprogmenø (kg) 87
Tavo nuþudyti þmonës 1255
Kitø nuþudyti þmonës 271
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 498
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 785
Sunaikinti automobiliai/motociklai 161
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 87
Pridaryta þalos uþ $1.021.890,00
Perðautos padangos 127
Ðûviai á galvà 578
Sukelti gaisrai 319
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 231
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 155
Paisekimas 52.27%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 67.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 525º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 80.26m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 14.07m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 845570.53m
Pësèiomis nueita 76974.58m
Plaukte nuplaukta 3095.15m
Automobiliu nuvaþiuota 580792.19m
Dviraèiu nuvaþiuota 23989.14m
Motociklu nuvaþiuota 148253.56m
Laivu nuplaukta 10254.24m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 2.67m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2209.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:27
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.890,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:46
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:45
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!