About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Exille
Last Updated: 06/20/05 21:14
Viewed 11326 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 53.48%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6257)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 24:58
Þaidime praëjusios dienos 87 dienos
Þaidimas iðsaugotas 65
Apsilankymai ligoninëje 17
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 23
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 65
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
95 ið 126 bandymø
75.4%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5410
Þaidëjo statistikos
Storumas 48%
Iðtvermë 29%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 49%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 18
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 49
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 24.53%
Priklausanèios teritorijos 13
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 48
Verbuoti gaujos nariai 10
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 36
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1712
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $29.800,00
Mados biudþetas $28.010,00
Tatuiruoèiø biudþetas $485,00
Kirpyklø biudþetas $300,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $70.344,00
Maisto biudþetas $240,00
Visas apsipirkimo biudþetas $125.079,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $170.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $226.520,00
Loðimuose laimëti pinigai $210.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $16.520,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $40.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15665 ið 24319
64.41%
Sunaudota sprogmenø (kg) 112
Tavo nuþudyti þmonës 2698
Kitø nuþudyti þmonës 309
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 1658
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2240
Sunaikinti automobiliai/motociklai 316
Sunaikinti laivai 13
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 127
Pridaryta þalos uþ $1.561.823,00
Perðautos padangos 135
Ðûviai á galvà 1019
Sukelti gaisrai 755
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 185
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 114
Paisekimas 75.4%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 220.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 567º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 140.19ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 150.12ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 57.64ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3058197.74ft
Pësèiomis nueita 300021.06ft
Plaukte nuplaukta 2750.19ft
Automobiliu nuvaþiuota 1829595.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 15802.75ft
Motociklu nuvaþiuota 467352.28ft
Laivu nuplaukta 27551.21ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 52661.97ft
Lëktuvu nuskrista 362462.53ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:27
Skrydþiø laikas 0:35
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:03
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!