About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Evilbone
Last Updated: 06/24/05 15:27
Viewed 12771 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 49.73%
Ranking kryminalny Shooter (6431)
Ostatnia Wykonana Misja Fish In A Barrel
Czas grania 24:16
Miniête dni w grze 91 dni
Iloœæ zapisañ gry 117
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 20
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
80 po 106 próbach
75.47%
Zamalowane tagi 16 out of 100
16%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5720
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 11%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 63%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 16%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 53%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 53%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 100%
Ranga pilota Aircraftman
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 18
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 274
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $9 200,00
Kasa wydana na modê $857,00
Kasa wydana na tatua¿e $620,00
Kasa wydana na fryzjera $560,00
Kasa wydana na dziwki $26,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $24 495,00
Kasa wydana na jedzenie $40,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $33 972,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $426 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 009 843,00
Kasa wygrana w kasynach $240 500,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18892 z 23046
81.98%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 561
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1602
Ludzie zniszczeni przez innych 329
Zniszczeni kryminaliœci 21
Zniszczeni cz³onkowie gangów 242
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1399
Zniszczone pojazdy ziemne 452
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 138
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 980 495,00
Liczba przebitych kó³ 226
Liczba strza³ów w g³owê 590
Wywo³ane po¿ary 719
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 104
Liczba straconych gwiazdek 55
EfektywnoϾ 75.47%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 240.00ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 337º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 199.60ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 30.91ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 13:53
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 13:53
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2304757.64ft
Dystans pokonany na nogach 243163.69ft
Dystans pokonany wp³aw 5373.80ft
Dystans pokonany samochodem 1540536.75ft
Dystans pokonany rowerem 48752.15ft
Dystans pokonany motocyklem 284371.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 14578.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 25319.18ft
Dystans pokonany samolotem 95848.73ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 39166.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7646.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:15
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:03
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:11
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 30
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:16
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:07
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!